Veel mõne aasta eest sarnanes sotsiaalne ettevõtlus enamikus Euroopa riikides ”mustale kastile”. Kui avastati ja mõisteti sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali finantsiliselt jätkusuutliku positiivse ühiskondliku muutuse loomisel, hakkasid uurijad ja analüütikud sellele tähelepanu pöörama.

Kõigest mõni kuu enne selle dokumendi valmimist avaldati veebis kaks aruannet. Euroopa Komisjon avaldas oma esimese sotsiaalseid ettevõtteid võrdleva ülevaate 2014. aasta lõpus. Selles põhjalikus uurimuses kirjeldatakse 28 Euroopa Liidu liikmesriigi ja Šveitsi sotsiaalse ettevõtluse peamisi tunnusjooni, kasutades tavapärast definitsiooni ja lähenemisviisi. Antakse ka üldistav ülevaade sotsiaalse ettevõtluse süsteemidest maade kaupa, mainides sealjuures nende arengut piiravaid tegureid.

Lisaks sellele avaldas üks Euroopa Sotsiaalfondi õpivõrgustikest, Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustik (The Social Entrepreneurship Network), 2013-14. aastal uurimuse „Policy meets practice – enabling the growth of social enterprises“ („Poliitika ja praktika puutepunkt: sotsiaalsete ettevõtete kasvu võimaldamisest“). Selles esitatakse mõned näited võtmepoliitikate ning nendega seotud heade praktikate kohta valitud EL liikmesriikides.

Senistes aruannetes on mitmed olulised aspektid siiski katmata jäänud. Seetõttu esitab käesolev aruanne infot nii formaal- kui mitteformaalhariduslike võimaluste kohta seoses sotsiaalse ettevõtlusega Läänemere piirkonna riikides.

Link ülevaatele asub siin.

 

Projekt „Sotsiaalse ettevõtluse areng Läänemere regioonis“ viidi läbi programmi Erasmus + toetuse ja Euroopa Liidu kaasfinantseerimise abil.

Trükise sisu eest vastutab ainuüksi väljaandja/esitleja; siin ei esitata Euroopa Komisjoni ega ühegi sellega seotud organisatsiooni vaateid. Need institutsioonid ei kanna vastutust käsiraamatus esitatud teabe eest.

Erasmus logo