Uzņēmējdarbība, pielietojot inovācijas ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi, darbojas kā pasaules dzinējspēks. Iepretim sociālie uzņēmēji,  atpazīstot sociālu problēmu un tās risināšanai pielietojot uzņēmējdarbības principus, tiecas radīt, organizēt un pārvaldīt pārmaiņas sabiedrībā. Tomēr bez atbilstošām spējām un prasmēm tiem, kas vēlas kļūt par sociālajiem uzņēmējiem, ir apgrūtinoši risnāt sociālas problēmas un sasniegt savus mērķus.

Šis mācību modulis, galvenokārt, paredzēts pieaaugušo apmācību vadītājiem, sociālajiem uzņēmējiem un personām, kuras par tādiem vēlas kļūt. Modulis ar efektīvu pieaaugušo apmācības tehniku sniedz iespēju izvērtēt un noteikt personīgās prasmes, kuras nepieciešamas sociālu problēmu risināšanai.

Apmācību modulis izveidots, sadarbojoties pieaugušo izglītības jomā starptautiski pieredzējušām organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Tas tapis NORDPLUS programas projektā “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana”, iesaistoties trīs partnerorganizācijām – Sociālās inovācijas centrs (Latvija), Nordic Association for Social Innovation (Zviedrija) un Skudutiskis academy (Lietuva).

 

MODUĻA Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids APRAKSTS

Apmācību programmā jānodrošina: Lai nodrošinātu veiksmīgu sociālā uzņēmēja prasmju novērtēšanu, pieaugušo apmācību vadītājiem jāpiemīt atbilstošām spējām, lai mācību laikā varētu atbalstīt un asistēt rezultātu apkopošanā, kā arī, ja nepieciešams, to izvērtēšanā.

Mācīšanās filozofija: Balstoties vērtībās:

1. Sadarbība un koleģialitāte;

2. Vienlīdzība, kompetence un iekļaušana mācību aktivitātes;

3. Dalībnieka individualitāte, autonomija, uzsverot mācību aktivitātes;

4. Dalībnieks ir reflektējošs praktizētājs;

5. Uzsvars uz dalībnieku zināšanu uzlabošanu, kā arī prasmju un spēju attīstību.

Ilgums: 12 stundas

Mērķis: Nodrošināt pieaugušo izglītotājiem papildu zināšanas un līdzekļus, kas palīdzētu novērtēt un attīstīt sociālajiem uzņēmējiem vajadzīgās prasmes.

Mērķauditorija:

– Pieaugušo apmācību vadītāji, kuri var novērtēt kādas personas prasmes vai var palīdzēt to vērtēšanas procesā;

– Cilvēki, kuri saskata sociālas problēmas un vēlas tās risināt, pielietojot uzņēmējdarbības modeli;

– Sociālie uzņēmēji, kuri laiku pa laikam vēlas pārbaudīt savas prasmes.

Prasības apmācību vadītājiem:

Augstākā izglītība; Zināšanas par attiecīgo jomu; Pieredze, zināšanas un prasmes pieaugušo izglītošanā; Atbilstošas prasmes, attieksme un vērtības, kas balstītas uz cilvēka pašnoteikšanos, savstarpēju cieņu, kā arī atbildību par savu rīcību.

Apmācībām nepieciešamie resursi: Telpām jābūt dalībnieku skaitam atbilstošām un jāpieļauj iespēja strādāt grupās. Dators, projektors, tāfele vai molberts ar papīra lapām, katram dalībniekam nepieciešamie kancelejas materiāli, kā arī iespēja atskaņot mūziku, piekļuve spēcīgam interneta savienojumam.

Mācību metodes: PowerPoint prezentācijas, individuāls darbs un uzdevumi, kā arī darbs grupās, novērtēšana, t.sk. dažādu veidu aptaujas.

Dalībnieku attīstītās prasmes: Prasmju novērtēšana, pašnovērtējums – spēja novērtēt personas, kuras vēlas uzsāks sociālo uzņēmējdarbību vai novērtēt sociālā uzņēmēja prasmes.

Izvērtējums: Apmācību laikā gūtās zināšanas ļaus dalībniekiem pašiem novērtēt savas prasmes. Pieaugušo apmācību vadītājiem jāspēj noteikt, cik labi dalībnieki izprot tematu, novērtēt to aktivitāti mācību laikā, kā arī iesaistīt grupu diskusijās un sekmēt līdzdalību praktiskajos semināros.

 

TEMATISKAIS CEĻVEDIS

  Nodaļa Teorija Prakse
1.  Iepazīšanās ar apmācību moduli   1
1.1. Mācību atmosfēras radīšana, prezentācijas, sasniedzamais rezultāts, noteikumi, saliedēšanās
1.2. Apmācību programmas tematiskais ceļvedis
2. Sociālā uzņēmēja aktivitāšu un prasmju koncepts 1 2
2.1. Sociālā uzņēmēja lomas analīze    
2.2. Sociālā uzņēmēja vajadzības un to nozīmīgums    
3. Sociālā uzņēmēja prasmju novērtējums/ pašnovērtējums 1 3
3.1. Sociālā uzņēmēja SVID
3.2. SVID analīzes kopsavilkums
3.3. SVID un sociālās ietekmes korelācija
4. Personīgo prasmju pašnovērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde 1 2
4.1. Sociālo uzņēmēju prasmes novērtēšanas/ pašnovērtēšanas metode.  
4.2. Sociālā uzņēmēja personīgā attīstības plāna sagatavošana.  
5. Apmācību moduļa kopsavlikums   1
5.1. Atgriezeniskā saite “Zelta izteicieni par sociālo uzņēmēju“
5.2. Apmācību kopsavilkums, sertifikāts, atvadīšanās.
   

KOPĀ

3 9
12

Katra tematiskā ceļveža sadaļa aizved uz atsevišķu sadaļu, kurā pieejams sadaļas satura izklāsts un izmantojamie materiāli

1.Iepazīšanās ar apmācību moduli
1.1.Mācību atmosfēras radīšana, prezentācijas, sasniedzamais rezultāts, noteikumi, saliedēšanās

1.2.Apmācību programmas tematiskais ceļvedis

 

2.Sociālā uzņēmēja aktivitāšu un prasmju koncepts

2.1.Sociālā uzņēmēja lomas analīze

2.2.Sociālā uzņēmēja vajadzības un to nozīmīgums

 

3.Sociālā uzņēmēja prasmju novērtējums/ pašnovērtējums

3.1.Sociālā uzņēmēja SVID

3.2.SVID analīzes kopsavilkums

3.3.SVID un sociālās ietekmes korelācija

 

4.Personīgo prasmju pašnovērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde

4.1.Sociālo uzņēmēju prasmes novērtēšanas/ pašnovērtēšanas metode

4.2.Sociālā uzņēmēja personīgā attīstības plāna sagatavošana

 

5.Apmācību moduļa kopsavilkums

5.1.Atgriezeniskā saite “Zelta izteicieni par sociālo uzņēmēju“

5.2.Apmācību kopsavilkums, sertifikāts, atvadīšanās

 

6.Pielikumi, veidlapas, prezentācijas

 

Pilnu apmācību moduļa aprakstu PDF formātā variet lejupielādēt šeit

Logo+Nordplus

Šis materiāls tapis projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” NPAD -2017/10203 ietvaros ar Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordplus vai citu finansiāla atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

Nordplus_logo