Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). Uuringus on analüüsitud nii Eesti kui ka teiste riikide sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteeme ning on tehtud ettepanekud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi parendamiseks Eestis.

Uuringus on põhjalikult käsitletud olemasoleva tugisüsteemi elemente, sh regulatsioonid, juriidilised vormid, rahastusmeetmed, arenguprogrammid, võrgustikud jm.

Uuring on kättesaadav eesti keeles Riigikantselei kodulehel: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/kaust/sotsiaalse_ettevotlus_tugisysteem_rake.pdf.