Tema 1.Įvadas į mokymo modulį

Išplėstinis mokymo programos vadovas

Tikslai Suteikti andragogams papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų įvertinti socialinių verslininkų kompetencijas. Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie mokymo modulio ir jo komponentų, tikslų, reikalavimų, poreikių, kompetencijos ir vertinimo būtinybę.
Metodai Medžiagos pristatymai PowerPoint pagalba, darbas grupėse, individualios užduotys, vertinimas, skirtingi klausimynai (slido.com)
Ištekliai Patalpos turi atitikti klausytojų skaičių ir turėti galimybę dirbti grupėse. Kompiuteris, skaidrių demonstravimo projektorius, rašymo lenta su dideliais popieriaus lapais, rašimo reikmenys kiekvienam klausytojui, galimybė naudotis muzika, gera interneto prieiga.
Mokymo procesas Mokymai suskirstyti į dvi pagrindines dalis. Pirmojoje sesijos dalyje pagrindinis tikslas yra sukurti teigiamą mokymosi aplinką su dėstytojais ir pranešėjais, personalizavimą – įvedimą per pasakojimą. Kiekvienas dalyvis turės apie 1 minutę, kad su savimi pristatytų daugiau asmeninių požiūrių tarp dalyvių ir dėstytojų.

Siekiant užtikrinti saugų mokymosi aplinką, dalyviai susitars dėl pagrindinių taisyklių mokymo proceso metu. Kitoje šios sesijos dalyje bus pristatyti dalyviai su mokymo programa ir metodika.

Žodynėlis

Suaugusieji – brandus, pilnai išvystytas žmogus.

Kompetencija – tai žinių, gebėjimų, nuostatų pakankamumas, leidžiantis

žmogui veikti įvairiose situacijose.

Fasilitatorius/Skatintojas – tai, kas sumaniai padeda grupei suprasti savo bendruosius tikslus ir planuoja juos pasiekti be asmeniškai jokios argumento pusės. Fasilitatorius stengsis padėti grupei pasiekti sutarimą dėl bet kokių nesutarimų, kurie atsiranda ar atsiranda susitikime, kad jis turėtų tvirtą pagrindą būsimiems veiksmams.

Mind-set-mind-set – tai požiūris, kurį turi kažkas.

Įgūdžiai – gebėjimas daryti kažką gerai, patirtis.

Suaugusiųjų mokymo ypatumai

Nėra vienos teorijos apie suaugusiųjų mokymąsi. Visi mokymosi ypatumai yra susiję su „suaugusiųjų“ apibrėžimu. Anot Collins anglų kalbos žodyno, suaugęs asmuo yra subrendęs, pilnai išsivystęs žmogus ir pasiekęs amžių, kai yra teisiškai atsakingas už savo veiksmus.

Apžvelgus literatūrą galima rasti įvairių modelių, principų, teorijų ir paaiškinimų, sudarančių suaugusiųjų mokymosi žinių bazę. Populiariausios ir plačiausiai naudojamos teorijos yra andragogija, savarankiškas mokymasis ir transformacinis mokymasis. Andragogijos teorija teigia, kad mokymasis yra interaktyvus interpretavimo procesas, kuris veda prie suaugusiųjų besimokančiųjų patirties transformavimo. Α asmuo kaupia nemažai patirties, įgyjančią prasmę per mokymosi procesą. Savarankiškas mokymasis turėtų prisitaikyti prie besimokančiųjų poreikių ir norų. Besimokantieji skatinami labiau įsitraukti į mokymąsi, o tai gali būti neformalus procesas, kuriame besimokantieji priima sprendimus dėl turinio, metodų, išteklių ir jų mokymosi vertinimo. Mokymasis gali būti lengvai įtrauktas į kasdienę rutiną ir atsiranda tada, kai jis yra patogus besimokantiesiems ir pagal jų mokymosi nuostatas. Transformacinis mokymasis kyla iš prielaidos, kad būdas, kuriuo mes interpretuojame tikrovę, priklauso nuo mūsų suvokimo sistemos. Šią suvokimo sistemą taiko kultūrinis kontekstas ir jis buvo nesąmoningai įtrauktas į mūsų socializacijos procesą.

Asmuo suvokia, kad sistema yra tokia giliai įsivaizduojama, kad mes turime tendenciją priimti patirtį, kurią galima lengvai pritaikyti ir atmesti tai, kas yra nauja ir skirtinga. Todėl būtina, kad suaugusieji suprastų gyvenimą su realiomis sąlygomis, kad galėtų sugebėti kritiškai apsvarstyti savo įsitikinimus, vaidmenis, kuriuos jie ėmėsi, ir santykius su kitais. Mokymosi procesas gali padėti šiai transformacijai, o tokios transformacijos priemonės yra refleksija. Refleksija paprastai apibrėžiama kaip suvokimo ir vertybių peržiūros procesas, kuriuo mes suprantame realybę ir veikimą joje. Minėtų trumpai aprašytų suaugusiųjų mokymo / si teorijų autoriai nurodo suaugusiųjų mokymosi patirties svarbą. Siūlomose teorijose reikalaujama, kad suaugusieji aktyviai dalyvautų visuose mokymosi proceso etapuose, jaustų suaugusiųjų mokytojus kaip motyvatorius ir koordinatorius, o ne asmenis, kurie tiesiog perduoda žinias ir vertybes.

Medžiagos

 Emocinės aplinkos, pristatymų, lūkesčių, taisyklių, ledlaužio pratimo kūrimas.

Norint sukurti teigiamą mokymo aplinką, svarbu nustatyti mokymo taisykles, susitarti dėl mokytojų ir besimokančiųjų lūkesčių; nustatyti skirtingus asmenų ar grupių poreikius.

Įvadas:

Mokymas turi prasidėti su mokytojais ir pranešėjais bei pagalbiniu personalu. Norint pasiekti asmeninį pasitikėjimą, supažindinimas turi būti asmeninis, pradedant nuo trumpos gyvenimo istorijos ir tik tada kalbėti apie profesinius pasiekimus (pasakojimo pagrindus).

Trumpai supažindinkite su tuo, ko bus mokoma: Siekiant užtikrinti sėkmingą socialinių verslininkų kompetencijų vertinimą, andragogai turi turėti tinkamus įgūdžius, kad būtų galima remti vertinimo praktiką, rezultatus ir juos įvertinti teisingai, jei reikia. Mokymo metu bus sužinota ir įvertintos socialinio verslininko kompetencijas.

Taisyklės:

Sukuriamos taisyklės, užtikrinančios saugų mokymosi aplinką kiekvienam dalyviui. Taisyklės yra tiek  griežtos, kiek visiems  dalyviams priimtinos, parodant  toleranciją ir vieninumą.

Čia taisyklių pavyzdys dėl kurių dalyviai turi susitarti:

1.Būti laiku. Jei sesija prasideda, pasirūpinkite, kad esate sesijos kambaryje. Gerbkite kiekvieną kitą kartą.

2.Būti sesijos metu patalpoje. Palikti ją tik pertraukų metu.

  1. Telefonus nustatyti į SILENT MODE ir vengti kalbėjimo sesijų metu.

4.Rūkymas leidžiamas tik specialiai įrengtose vietose.

  1. Užsiėmimo patalpas palikti tinkamas, švarias.

6.Gerbti ir toleruoti vienas kitą.

7.Mokytis, linksmai, draugiškai, kas visiems patiktų.

8.Įvairios kitos taisyklės dėl kurių dalyviai susitaria.

            Mokymo pradžios pratimas/ledlaužis:

Norint sukurti emociniai patogią aplinką, siūloma pradėti  „ledlaužio“ pratimu.. Žmonės gali būti drovūs ar ne kalbėti ta pačia kalba arba turėti skirtingą kultūrinę aplinką, todėl siūloma paleisti neverbalinį ledlaužį, kad būtų išvengta žodinio bendravimo.

 

 Lūkesčiai:

Andragogų lūkesčiai grindžiami temine orientacija ir klausytojų interesais.

Dalyvių lūkesčiai grindžiami temine orientacija ir darbotvarke.

 

Prisistatymai:

Dalyvių pristatymams skiriama po 1-2 minutes kiekvienam dalyviui, siekiant susipažinti su kiekvienu dalyviu ir suteikti galimybę dalyviui pristatyti save.

 

Mokymo modulio pristatymas

Mokymosi tikslai

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie mokymo modulio ir jo sudedamųjų dalių, tikslų, uždavinių, poreikių, kompetencijų ir vertinimo būtinybę;

Įvadas.

Socialiniam verslui, ypač naujame tūkstantmetyje, pradėta skirti daugiau dėmesio. Visos vyriausybės  skatina socialinį verslumą kaip naujovių varomąją jėgą, kuri siūlo kompleksinių socialinių problemų, su kuriomis šiandien susiduria ES šalys, rinkinį. Tai reiškia, kad socialiniai verslininkai ir jų įmonės siekia sukurti vertę visuomenėje, skatindami tvarius sprendimus, sprendžiant socialines problemas vietinėse vietose. Socialinių verslininkų vaidmuo nesibaigia tik socialinių problemų sprendimų siūlymu. Tokie sprendimai turi būti socialiai svarbūs, ekologiški ir finansiškai perspektyvūs. Be to, ne visi asmenys, norintys ir teikiantys idėjas, yra pasirengę būti socialiniais verslininkais. Taigi, andragogai, būsimi socialiniai verslininkai turi suprasti ir gebėti vertinti/įsivertinti kompetencijas. Kompetencijų vertinimas turi „dvi tos pačios monetos puses“: gebėti dokumentuoti besimokančiųjų kompetencijas pagal socialinius poreikius ir sugebėti juos tobulinti. Štai kodėl šis mokymo modulis skirtas suaugusiųjų mokytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje ir netiesiogiai socialiniams verslininkams.

Mokymo poreikis.

Siekiant užtikrinti sėkmingą socialinių verslininkų kompetencijų vertinimą, andragogai turi turėti reikiamų įgūdžių, kad būtų galima įvertinti teisingai, jei reikia.

 Tikslas. Suteikti suaugusiųjų mokytojams papildomų žinių ir įgūdžių, kurie leistų įvertinti socialinių verslininkų kompetencijas.

Trukmė. 12 valandų.

Tikslinės grupės. Andragogai, socialiniai verslininkai.

Reikalavimai andragogams: Aukštasis išsilavinimas; Patirtis, žinios ir įgūdžiaisuaugusiųjų švietimo darbe, dalyko žinios. Tinkami asmeniniai įgūdžiai, nuostatos ir vertybės, grindžiamos pagarba žmogaus orumui ir apsisprendimui, atsakomybė už jų veiksmus..

Ištekliai: Patalpos turi atitikti klausytojų skaičių ir turėti galimybę dirbti grupėse.

Įrankiai reikalingi mokymo procese: kompiuteris, projektorius, rašymo lenta, su dideliais rašymo popieriaus lapais, būtinos kancelerinės prekės, internetas, galimybė pajungti muziką.

           Mokymo metodai:PowerPoint prezentacijos, darbas grupėse, individualios užduotys, vertinimas, skirtingi klausimynai.

           Dalyvių įgytos kompetencijos: Kompetencijų vertinimas/ savęs įsivertinimas – gebėjimas vertinti asmens, norinčio pradėti socialinį verslą ar įvertinti socialinio verslininko turimas kompetencijas.

Vertinimas: Mokymo metu įgytos žinios padės dalyviams įvertinti kompetencijas. Andragogai turėtų sugebėti įvertinti, kaip besimokantieji supranta dalyką, besimokančiojo veiklą visą mokymosi procesą.

 

Grįžti į modulį

Logo+Nordplus

Šis projektas finansuojamas pagal „Nordplus“ programą. Projektas atspindi tik projekto partnerių požiūrį, o „Nordplus“ programa negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos naudojimą. Prjektas ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo