Polecamy apoznanie się z artykułem Małgorzaty Kurleto “Wykorzystanie komercyjnych modeli procesowych przedsiębiorstw w tworzeniu zintegrowanych modeli przedsiębiorstwa społecznego opartych na holistycznych koncepcjach”.

This content is delivered to you in the framework of the SEBS2 project co-funded by the Erasmus+, as our aim is to popularize social business and social entrepreneurship in the Baltic Sea Region.

Przechwytywanie2 Przechwytywanie3

 

W niniejszym opracowaniu, eksponującym rolę modeli procesowych w  funkcjonowaniu przedsiębiorstw komercyjnych, autorka ma na celu zwrócenie uwagi na możliwości ich wykorzystywania dla zintegrowanego modelu przedsiębiorstwa społecznego. W analizie pokazano możliwości stosowania wybranych modeli procesowych przedsiębiorstw (np. zintegrowany model przedsiębiorczości, oparty na powiązaniach między wejściami a wyjściami przedsiębiorstw, model interaktywny czy też model 4 E) dla funkcjonujących form przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne czy przedsiębiorstwa, podejmujących się usług użyteczności publicznej lub innych typów przedsięwzięć  hybrydowych łączących działalność gospodarczą z wypełnianiem misji społecznej. Autorka skoncentrowała się na procesowych uwarunkowaniach zarządzania strategicznego przedsiębiorstw społecznych, w tym szczególnie na takim modelu działania tych podmiotów, który można rozważać jako proces realizacji transakcji między przedsiębiorstwem a otoczeniem.

 

Pełne opracowanie i wszystkie artykuły znajdują się tutaj: http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Przedsiebiorczosc_e-book_.pdf

  • Kurleto M., 2015, Wykorzystanie komercyjnych modeli procesowych przedsiębiorstw w tworzeniu zintegrowanych modeli przedsiębiorstwa społecznego opartych na holistycznych koncepcjach, [w:] Przedsiębiorczość, jednostka, organizacja, kontekst, red. Postuła A., Majczyk J., Darecki M., Warszawa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

This paper exposing the role of process models in the functioning of commercial enterprises is trying to draw attention to the possibility of their use for the integrated model of social enterprise. The analysis shows the possibility of using selected business process models (integrated business model which is based on the relationship between inputs and outputs businesses, interactive model or a model 4 E) for functioning forms of social enterprises such as social cooperatives or enterprises undertaking public services and other types of hybrid projects (which link business with a social mission fulfillment). The paper is trying to focus on process determinants of strategic management of social enterprise and especially on the model of these entities, which can be considered as a process of transactions between the business and the environment.