3.Materiāli padziļinātākai izziņai

3.1 Norādes padziļinātākai iepriekšminēto tematu izziņai

Šī sadaļa tiks pastāvīgi papildināta

 Izziņas ceļvedis

  • Šī sadaļa atklāj daudzveidīgus informācijas avotus, uz kuriem vari atsaukties un uzlabot savu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību.
  • Tas ir sākumpunkts, kurš mudina tevi patstāvīgi turpināt sociālās ekonomikas izpēti.

 

3.1.1. Informācijas avotu saraksts

 Grāmatas un raksti

 EN: Grygieńć J., (2015) “Post-transitional social economy: the case of Poland”, International Journal of Social Economics, Vol. 42 Issue: 9, pp.817-829.

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSE-03-2015-0053

 

EN: Ciepielewska-Kowalik, A., Pieliński, B., Starnawska, M. and Szymańska, A. (2015) “Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context”, ICSEM Working Papers, No. 11, Liege: The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project.

https://www.iap-socent.be/sites/default/files/Poland%20-%20Ciepielewska-Kowalik%20et%20al.pdf

 

EN: Cisek M. (2014), Social Enterprises as Civil Society Organisations: A Polish Perspective [in]: Jarosz, A. (2014), Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society, Cambridge Scholars Publishing.

EN: Greblikaite J., Sroka W., Gerulaitiene N. (2016), Involving Young People in Polish and Lithuanian Social Enterprises by Fostering Entrepreneurial Skills and Abilities as Entrepreneurial Opportunity at University. ‘Entrepreneurial Business and Economics Review’ (EBER), Vol. 4.
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/185

 

3.1.2. Uz sociālo uzņēmedarbību attiecināmas saites

EN: Ridley-Duff R., Bull M. (2016), Understanding Social Enterprise: Theory and Practice, SAGE Publications.

EN: Defourny J., Nyssens M. (2010), Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, public policies and third sector, Policy and Society Journal, Vol. 29.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1449403510000226

 

EN: Kerlin, J.A. (2010),  A Comparative Analysis of the Global Emergence of Social Enterprise, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Volume 21, Issue 2, pp 162–179.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-010-9126-8

 

EN: Borzaga, C., Bodini, R., Carini, C., Depedri, S., Galera, G., Salvatori, G., (2014), Europe in Transition: The Role of Social Cooperatives and Social Enterprises. Euricse Working Papers No. 69|14.

www.euricse.eu/wp-content/uploads/…/1405514708_n2553.pdf

 

3.1.3. Ziņojumi

 EN: Praszkier R., Zabłocka-Bursa A., Jozwik E., Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report.

http://ashoka-cee.org/poland/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/EFESEIIS-National-Report-Poland.pdf

EN: Social enterprises and their eco-systems: A European mapping report. Updated country report: Poland, European Comission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socenteco&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=0&search.y=0

EN: World Employment and Social Outlook 2017: Sustainable enterprises and jobs – Formal enterprises and decent work, International Labour Organization
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_579893/lang–en/index.htm

EN: Brandeleer, C., (2014), Social Economy in Poland, The  European  Think  Tank Pour  la  Solidarité
http://www.ess-europe.eu/sites/default/files/read-more.pdf

PL/EN: Statistical data on Polish social economy provided by Central Statistical Office, https://stat.gov.pl/en/topics/social-economy/social-economy-third-sector/

 

3.1.4. Mājaslapas

EN: International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

PL: Ogólnopolski Katalog spółdzielni socjalnych http://www.spoldzielniesocjalne.org/

PL/EN: Department of Social Economy and Public Benefit

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Social,economy,3418.html

 

3.1.5. Citi izziņas materiāli

PL: http://rops.poznan.pl/ekonomia-spoleczna/baza-wiedzy-o-ekonomii-spolecznej/

EN: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609046

 

PL: Examples of sucesfull social enterprises in Poland:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433246

http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2011/dobre_praktyki.pdf

 

Juridiski regulējumi un likumi

Regulējumi Eiropā

EN: European Parliament resolution of 19 February 2009 on Social Economy (2008/2250(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//EN

NATLEX database by International Labour Organization: Database of national labour, social security and related human rights legislation, it offers a possibility  in English, legal acts, browse by country or by subject http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en

 

Kontroljautājumi

  • Mēģini atrast visaptverošu lasāmvielu uzņēmējdarbības uzsākšanai savā valstī, kuru tu ieteiktu izlasīt arī citiem.
  • Kāda informācija tavā valstī būtu jāiekļauj par sciālo uzņēmējdarbību informējošā brošūrā?
  • Vai, tavuprāt, tavā valstī attiecībā uz sociālo uzņēmējdarbību, ir kāda teorētiska joma par sociālo ekonomiku, kurā būtu nepieciešami precizējumi un uzlabojumi?

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.