2.Tematiskais ceļvedis

2.8. Cilvēku nodarbināšana un brīvprātīgo piesaiste Latvijā

Uzsākt sociālo uzņēmējdarbību nav tik vienkārši kā sākumā varētu šķist, tas ir izaicinājumiem bagāts process. Uzņēmuma komanda būs tā, kura veidos un attīstīs uzņēmumu. Tādēļ ir svarīgi, ka komandas locekļi, kuri nav uzņēmējdarbības eksperti, bet apzinās sociālā uzņēmuma vērtību un ir motivēti to attīstīt, līdzdarbotos komandā, kuru bagātina arī uz komercdarbību orientēti biedri. Šie cilvēki vislabāk palīdzes saprast ‒ kā biznesa vidē pietuvināties sociālajam mērķim.

Izziņas ceļvedis

  • Tu uzzināsi par dažādiem nodarbinātības veidiem Latvijā.
  • Tu izlasīsi ar ko atšķiras darbinieki, brīvprātīgie un praktikanti.

 

Materiāli

VIDEO “2.8. Cilvēku nodarbināšana un brīvprātīgo piesaiste

Prezentācija “Darbinieku piesaiste; brīvprātīgie, prkatikanti un darba integrācija

Tveršanaxxxxxx

Kontroljautājumi

  • Vai sociālajiem uzņēmējiem Latvijā brīvprātīgo piesaistei tiek noteikti kādi ierobežojumi?
  • Ja tu vadītu sociālo uzņēmumu, kāda veida nodarbinātību un kāda juridiskā regulējuma ietvarā tu apsvērtu? Kāpēc?
  • Vai tu esi iepazinies ar sociālās nodarbinātības atbalsta pasākumiem Latvijā? Kurus no tiem tu uzskati par visatbilstošākajiem? Kāpēc?

 

Materiāli padziļinātākai izziņai

Brīvprātīgā darba likums https://likumi.lv/ta/id/275061-brivpratiga-darba-likums

Sociālā uzņēmuma likums https://likumi.lv/doc.php?id=294484

Likums par student praksēm https://likumi.lv/doc.php?id=252862

Informatīvs materiāls par jauniešu brīvprātīgo darbu http://ljp.lv/informativs-paligmaterials-brivpratiga-darba-organizetajiem-darbam-ar-jauniesiem

Kas jums jāzina par prakses organizēšanu? http://itiesibas.lv/raksti/darba-tiesibas/darba-tiesibas/kas-jazina-uznemuma-organizejot-macibu-praksi/11558

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.