1.Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā

1.2.AIM – ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Būtībā sociālā uzņēmējdarbība ir cilvēkiem, sabiedrībai un apkārtējai videi labvēlīgu pārmaiņu radīšana, kas notiek tādēļ, lai pasauli padarītu par labāku vietu. Taču, ko praksē īsti nozīmē – padarīt pasauli par labāku vietu? ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi būtībā ir plāns, kurā tiek skaidrots, ko un kā nepieciešams paveikt.

Izziņas ceļvedis

  • Tu gūsi īsu ievadu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un to izveides vēsturi.
  • Tu īsumā uzzināsi, kam šie 17. mērķi veltīti.
  • Tu atklāsi, kādēļ šie mērķi sociālajiem uzņēmējiem ir nozīmīgi.
  • Tu noskaidrosi, kā sociālie uzņēmēji var pielietot šos mērķus, un kā sekmēt to izpildi līdz 2030.gadam.

Noslēgumā tiksi iepazīstināts ar piemēriem, kā sociālie uzņēmēji pielieto ilgtspējīgas attīstības mērķus.

 

Materiāli

VIDEO “1.2. ANO ilgstspējīgas attīstības mērķi

Prezentācija “Ievads sociālajā uzņēmējdarbībā”

 

 Kontroljautājumi

  • Vai starp 17 mērķiem un 169 apaksmērķiem ir kāds, kuru, tavuprāt, tu varētu palīdzēt sasniegt?
  • Ja tu vadītu sociālo uzņēmumu vai ja tev būtu ideja par sociālu uzņēmumu, kuru tu varētu īstenot, mēģini identificēt, kuram no 17 mērķiem tavs uzņēmums atbilstu visvairāk.
  • Atrodi sociālo uzņēmumu savā valstī un centies noteikt, kura no 17 mērķiem sasniegšanu tas sekmē.

 Materiāli padziļinātākai izziņai

  1. mērķu, 169 apakšmērķu un to indikatoru saraksts: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf

Apvienoto Nāciju organizācijas mājaslapa un Ilgtspejīgas attīstības un sadarbības partneru ieguldījums labākas un vienlīdzīgas pasaules veidošanā:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Lielākā pasaules stunda (World’s Largest Lesson) iepazīstina ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem bērniem un jauniešiem visur un apvieno tos darbībā:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

SDG TOOLKIT – tīmekļa vietne, kuras mērķis ir iesaistīt Eiropas vides NVO valstu un Eiropas līmenī par ilgtspējīgas attīstības mērķiem:
http://sdgtoolkit.org/

SDG Compass – SDG Compass sniedz norādījumus uzņēmumiem par to, kā tās var saskaņot savas stratēģijas, kā arī novērtēt un pārvaldīt savu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu realizācijā:
https://sdgcompass.org
(https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/05/019104_SDG_Compass_Guide_2015_v29.pdf)

Global Goals – Globālo mērķu kampaņu tīmekļa vietne:
http://www.globalgoals.org/

Ievads globālo mērķu skaidrojumā:

http://www.impact2030.com/employeesforsdgs

 

Atgriezties uz sākumu

Pilnu moduļa aprakstu dokumenta veidā latviešu valodā variet lejupielādēt šeit.

norden_logo

Šis materiāls ir tapis projektā “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, un tas līdzfinansēts ar programmas Nordic Concil of Ministers atbalstu. Projekta identifikācijas numurs: 17055.

Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordic Council of Ministers vai citu finansiālā atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.