Rekommendationer för offentlig sektor för hur man kan använda sig av verktyg för att stimulera utvecklingen av sociala verksamheter.

​Recommendations for the public sector on how to use the tool to stimulate development of social activities

Socialt Kapital Forum i Sverige har tillsammans med organisationer i Danmark, Finland, Polen, Estland och Lettland producerat en rapport med en rad råd till kommuner i förhållande till hur de kan stimulera utvecklingen av av sociala uppstartsverksamheter i de 7 ovannämnda länderna kring det baltiska havet. Om man skall stimulera och skapa goda förutsättningar för framväxten av dessa typer av verksamheter krävs det interventioner på många områden där det offentliga kan ha en stor påverkan.

Lokala myndigheters hållning och handling är därför av vikt för att få att få den sociala ekonomin att utvecklas i rätt riktning. Socialt Kapital Forum har därför tillsammans med aktörer från de andra 6 länderna föreslagit en rad rekommendationer om hur man kan utveckla effektiva verktyg som kan understödja utvecklingen.

Rapporten er producerat som en del av Projekt ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”, som är medfinansierad under Erasmus+ programmet och därmed EU.