The project “Empowering Women from Ethnic Minorities through Social Business Enterprises” (EMwoSE) aims to increase the employment of women from ethnic minorities by providing them with the knowledge, practical skills and counseling needed to engage in the world of social business enterprises.

To achieve this ambitious goal, the EMwoSE project team took into account the barriers that a woman potentially faces in difficult circumstances: current employment conditions, skills gaps, psychological and cultural barriers.

The project modules provide both theoretical information and useful links to the required digital tools and videos.

At the end of each module, you will find a short test to test the knowledge gained during the modules, as well as practical advice that will allow you to test the theoretical part of the modules in practice.

Topics covered during the course:

1. The concept of a social business enterprise
2. Starting your own business
3. Marketing and communication
4. Personal business management
5. Financing
6. Networking
7. Sustainability

During the course, tests are performed to consolidate knowledge.

The curriculum is designed in such a way that your practical skills are developed on the basis of the acquired theoretical knowledge: practical examples are analyzed, interesting tasks are performed.

Note. The material was developed during the Erasmus + project “Empowering Women from Ethnic Minorities through Social Enterprise” (EMwoSE), so the course is free but does not have a tutor. Project partner in Lithuania – Public Institution Innovation Office.

The start date, time and intensity of the courses depend on your abilities and needs.

Below is the text in Lithuanian with the link to the training materials:

https://mokymaipro.lt/listings/emwose-socialinis-verslumas

Projekto „Moterų iš etninių mažumų įgalinimas per socialinio verslo įmones“ (EMwoSE) tikslas – padidinti moterų iš etninių mažumų užimtumą, suteikiant joms žinias, praktinius įgūdžius ir konsultacijas, reikalingas norint įsitraukti į socialinio verslo įmonių pasaulį.

Siekdama šio ambicingo tikslo, EMwoSE projekto komanda atsižvelgė į kliūtis, su kuriomis potencialiai susiduria sudėtingomis sąlygomis gyvenanti moteris: dabartinės įsidarbinimo sąlygos, įgūdžių spragos, psichologinės ir kultūrinės kliūtys.

Projekto moduliuose pateikiama tiek teorinė informacija, tiek ir naudingos nuorodos į reikalingas skaitmenines priemones ir vaizdo įrašus.

Kiekvieno modulio pabaigoje rasite trumpą testą, kad galėtumėte pasitikrinti modulių metu įgytas žinias, taip pat praktinius patarimus, kurie leis teorinę modulių dalį išbandyti praktiškai.

Kurso metu nagrinėjamos temos:

1. Socialinio verslo įmonės samprata
2. Nuosavo verslo įkūrimas
3. Marketingas ir komunikacija
4. Asmeninio verslo valdymas
5. Finansavimas
6. Tinklų kūrimas
7. Tvarumas

Kurso metu yra atliekami testai žinioms įtvirtinti.

Mokymosi programa yra sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi Jūsų praktiniai gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos įdomios užduotys.

Pastaba. Medžiaga sukurta Erasmus+ projekto „Empowering Women from ethnic minorities through Social Enterprise“ (EMwoSE) metu, todėl kursas yra nemokamas, tačiau neturi kuruojančio lektoriaus. Projekto partneris Lietuvoje – VšĮ Inovacijų biuras.

Kursų pradžios data, užsiėmimų laikas ir intensyvumas priklauso nuo Jūsų galimybių ir poreikių.