Polecamy artykuł Jana BRZÓSKI z Politechniki Śląskiej,  Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji : MODELE BIZNESU A WYKORZYSTANIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

 

Streszczenie. Wsparcie umożliwiające rozwój sektora ekonomii społecznej w UE jest związane z pomocą dla grup społecznie wykluczonych i walką z bezrobociem. Specyfika podmiotów ekonomii społecznej w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnej gospodarki wynika z komplementarności celów ekonomicznych i społecznych, co rzutuje na ich modele biznesu. Przedmiotem prezentowanych w artykule badań jest problematyka budowy i aplikacji modeli biznesu, głównie w odniesieniu do organizacji ekonomii społecznej. W szczególności badano możliwości wdrażania innowacji przez zastosowanie odpowiedniego dla przedsiębiorstw społecznych modelu biznesu.

 

BUSINESS MODELS VERSUS APPLICATION OF INNOVATIONS IN SOCIAL COMPANIES

Summary. Support enabling development of social economy sector in EU is related to assistance for socially excluded groups and combating unemployment. Specificity of social economy entities in relation to companies of competitive economy results from complementarity of economic and social goals which fact affects their business models. The object of the research presented in the paper is issues related to design and application of business models, especially in reference to social economy organizations. In particular, options to implement innovations by means of application of business model proper for social companies.

 

Read full text here: brzoska_modele_78_2015