Utökad utbildnings plan

Ämne 5. Summering av  utbildnings modulen

 

Mål: Sammanfatta och konsolidera det material som tillhandahålls under utbildningen. Ta reda på hur deltagarna förstått ämnena. Göra det möjligt för deltagare att utvärdera resultatet av utbildningen.
Metodik: Samtal, diskussion, fylla i utvärderingsenkäter, roll spel.
Resurser: Färgade papper, karameller i färgat papper.
Utbildnings process:  Reflektion är nyckeln till framgångsrik inlärning, utveckla kompetenser för utbildare och studerande. Efter utbildningen finns det alltid frågan om hur eleverna förstod materialet och huruvida det kommer att gynna dem i deras framtida arbete och personlig utveckling. Reflektion kan göras genom att fylla i ett frågeformulär eller använda ett rollspel. Till exempel kan du erbjuda godis i olika färger för att sammanfatta utbildningsmaterialet eller grupparbetena.

• Varje färg har sin egna innebörd:

– Röd – emot?

– Gul – tvivlande?

– Orange –  upprörd?

– Grön – överenskommelse?

– Blå -förvånande?

– Brun – glad?

I slutet av utbildningen så sammanfattar utbildaren de frågor som mest berörde deltagarna under sessionerna.

Utbildaren avslutar utbildningen med att tacka deltagarna för deras engagemang och deltagande samt inbjuder deltagarna till att fortsätta använda materialet de har fått under utbildningstiden.

Utbildningsansvarig svarar på eventuella avslutande frågor.

När denna formella utbildning är avslutad så utfärdas ett certifikat som bekräftar utbildningstid och vilket ämne som deltagarna har lärt sig under utbildningsperioden.

Detta certifikat är menat till att bli ett betydande tillskott till deltagarnas kompetensportfolio.

Som en sista och avslutande uppgift för deltagarna så kommer de att bli tillfrågade att fylla i ett utvärderingsformulär rörande utbildningen som de har genomgått.

Avslutning.

Reflektion ‘Färgade tankar om inlärning av en social entreprenör’.

Det är ofta viktigt att reflektera över vad, varför och hur vi gör saker för att anta och utveckla vår praktik inom livslångt lärande. Reflektion är nyckeln till framgångsrik inlärning, utveckla kompetenser för utbildare och studerande. Efter utbildningen finns det alltid frågan om hur eleverna förstod materialet och huruvida det kommer att gynna dem i deras framtida arbete och personliga utveckling. Efter ett Lärevent, vuxen önskan snabbt flytta framåt genomför sina strategier för snabbare förändringar som de förutser. I själva verket så tar den vuxna deltagaren ett steg tillbaka, reflekterar över frågan och analyserar lärande, kompetens och kunskap från olika perspektiv i ordning att få ut vad lärandet gjort för personens intresse för förändringar och personlig utveckling.Det finns en massa reflektions modeller som skulle kunna användas i utbildning. De tre viktigaste begreppen och modellerna som vi skulle vilja erbjuda: den experimentiella inlärnings cykeln (Kolb 1984), Triple-loop lärande (Argyris and Schön, 1991) och det medvetna-kompetensen lärande modell (Burch1970).  Som utbildare eller facilitator kan du använda dessa modeller för att informera vid din underlättande praktik och fördjupa din förståelse av eftertanke som en del av lärande.Reflektion är oftast utförd med en mängd enkäter, rollspel, eller att man använder sig utav båda metoderna. Reflektera frågor för att bedöma ofta kognitiva färdigheter, kända som tänkande om hur vi tänker och lär dig. Reflektioner på frågor är viktiga för ett antal olika skäl. Genom att uppmuntra eleverna att reflektera över sitt lärande, så kan de flesta av dessa typer av frågor hjälpa eleverna.Befästa de kunskaper och färdigheter de har förvärvat i en lektion eller enhet,

– Lära känna sig själva bättre som elever, tänkare och samhälls-medlemmar,

– Ge viktig feedback till sina lärare och deras kamrater,

-Generera frågeställningar och ideer för att på så sätt starta en tankekedja runt eventuella framtida inlärningskunskaper.

Det finns ett antal olika sätt att tänka på vid användandet av reflekterande frågor med eleverna. De mest vanligaste – 4 typer av reflekterande frågor:

-Frågor och reflektioner runt process,

– Frågor och reflektioner runt produkt,

-Återkoppling och reflektioner på frågeställningar, information gällande reaktioner över en produkt, en persons utförande av en uppgift, etc. Vilket också används som en grund för förbättringar.

-Reflektion på själv-utvärderings frågor.

När vi reflekterar så kan vi enkelt göra personliga kopplingar till inlärningsprocessen. Detta i sin tur ökar känslan och förståelsen av ägandeskap till den nya inlärda kunskapen och färdigheter. Detta bygger vårt förtroende och känsla av vilka vi är – och vår förmåga att växa.  Det hjälper också att var och en av oss bättre förstå vad behöver vi som elever, att tillåta oss att vara bättre förespråkare för oss själva.

 

Summering av utbildning, certifiering och avslutande.

Efter varje utbildningstillfälle så skall ansvarig utbildare ta en snabb överblick av den kompletta utvärderingen.

Det är viktigt att veta, inte enbart fördelarna i varje uppgift, men också hur hela utbildningsprogrammet är förberett och presenterat samt ifall det möter deltagarnas förväntningar? Ibland så kan det vara värdefullt att låta utvärdera utbildningsprocessen flera gånger, till exempel när ena eller andra uppgiften är genomförd. Eftersom detta är ett kort utbildningsprogram så skall den generella bedömningen utföras i slutet av utbildningsprogrammet som en del av utbildningsutvärderingen.

Det bör också noteras att det är skillnad mellan reflektion och utvärdering i utbildningsprocessen.

 

Skillnad mellan reflektion och utvärdering
Reflektion Inlärning ifrån en specifik erfarenhet genom att närma sig problemet ifrån ett observations perspektiv (eller meta-perspektiv). Ett strukturerat angreppssätt via tankar, observationer, känslor…
Utvärdering En reflekterande process med fokus inställt på lösningar, undersökningar, bedömningar…. Inom seminarier så är innebörden av termen oftast synonym för beskrivning av kontentan vid olika undersökningar.

 

Tillbaka till modulen

Logo+Nordplus

Detta projekt har finansierats med hjälp ifrån Nordplus programmet. Projektet återger endast projektmedarbetarnas åsikter. Nordplus programmet kan inte hållas ansvarigt för hur innehållet i denna information används eller tolkas. Projekt ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo