Padziļināta apmācību satura ceļvedis

5. nodaļa – Apmācību moduļa kopsavilkums

Pārdomas “Krāsainas domas par sociālā uzņēmēja apmācībām”

Nereti būtiski ir pārdomāt, ko, kāpēc un kā mēs darām, protot pielāgot un attīstīt savu praksi mūžizglītībā.  Attīstot prasmes apmācību vadītājiem un dalībniekiem, pārdomu atspoguļošana ir veiksmīgas mācīšanās atslēga.

Pēc apmācībām vienmēr aktuāls ir jautājums par to, kā izglītojamie saprata materiālu un vai tas viņiem būs noderīgs viņu turpmākajā darbā un personiskajā attīstībā. Kad apmācības ir beigušās, pieaugušie vēlas ātri virzīties uz priekšu, īstenot iecerētās stratēģijas  un plānus straujākām izmaiņām. Būtībā reflektiska pārdomu atspoguļošana ir aicinājums atskatīties uz mācību procesu, kompetencēm, prasmēm un zināšanām no dažādiem leņķiem ar mērķi pamanīt, ko mācīšanās sniedza uz pārmaiņām orientēta cilvēka personīgajā attīstībā.

Ir daudz pārdomas rosinoši modeļi, kurus varētu izmantot apmācībās. Trīs vissvarīgākie jēdzieni un tos skaidrojoši modeļi, kurus mēs vēlamies piedāvāt: Pieredzes apguves cikls (Dāvids Alens Kolbs 1984), Trīskāršā cikla apguve (Kriss Argiris un Donalds Šons, 1991), kā arī Apzināto prasmju mācīšanās modelis (Noels Burčs 1970). Kā apmācību vadītājs vai koordinators, varat izmantot kādus no šiem modeļiem, lai sniegtu iedvesmu jūsu praksei un padziļinātu izpratni par refleksiju kā vērtīgu apmācību sastāvdaļu.

Visbiežāk prasmju atspoguļošana tiek veikta, izmantojot dažādas anketas, spēles vai apvienojot abas metodes. Pārdomu jautājumi bieži tiek novērtētas intelektuālās prasmes, citādi pazīstams kā domāšana par to, kā mēs domājam un mācāmies. Pārdomas rosinošie jautājumi ir svarīgi vairāku iemeslu dēļ. Rosinot pārdomāt savu mācīšanos, šie jautājumi palīdz studentiem:

– Apvienot zināšanas un prasmes, ko viņi ieguvuši nodarbībā;

– Iepazīt sevi labāk kā domātāju, mācību dalīnieku un kopienas biedru;

– Sniegt svarīgas atsauksmes skolotājiem un saviem vienaudžiem.

Ir dažādi veidi, kā ar jautājumu vai spēļu izmantošanu, var mācību dalībniekus rosināt dalīties pārdomās. Visbiežāk tiek pielietoti – 4 veidu pārdomas rosinoši jautājumi:

– Procesa pārdomu jautājumi,

– Produkta izvērtēšanas jautājumi,

– Jautājumi par atsauksmju atspoguļošanu, par reakcijām uz produktu, personas pieredzi uzdevumu izpildē un citi jautājumi, kurus izmanto kā pamatu uzlabojumiem.

– Pašnovērtējuma jautājumi.

Daloties pārdomās mēs varam veidot personisku saikni ar mācību procesu, kas palielina piederības sajūtu mūsu jauniegūtajām zināšanām un prasmēm. Tas veido mūsu pārliecību un apziņu par to, kas esam, kā arī attīsta spēju augt. Tas palīdz ikvienam no mums labāk saprast, kas mums kā izglītojamajiem ir vajadzīgs, ļaujot mums sevi iepazīt labāk.

 Apmācību kopsavilkums, setifikāti, atvadas

Katru apmācību noslēgumā būtu nepieciešams sniegt īsu mācību programmas pārskatu. Būtiski ir ne vien zināt ieguvumus no katra aplūkotā temata, bet arī izvērtēt kā visa programma tika sagatavota un prezentēta un vai tā ir attaisnojusi dalībnieku gaidas.

Dažkārt ir lietderīgi mācību procesu izvērtēt vairākas reizes, piemēram, kad ir pabeigts viens vai otrs temats. Tā kā šis ir īsas apmācības, to izvērtējums paredzēts noslēgumā kā daļa no apmācību kopsavilkuma.

Jāņēm vērā, ka pastāv atšķirība starp reflektēšanu un vērtēšanu.

Atšķirība starp reflektēšanu un vērtēšanu
Refleksija Mācoties no konkrētas pieredzes, uztver to no novērošanas viedokļa (vai metaperspektīvas). Strukturēta pieeja domām, vērojumiem, emocijām…
Novērtēšana Atspoguļojošs process ar asāku koncentrēšanos uz secinājumu, novērtējumu, spriedumu… Semināra kontekstā termins bieži tiek lietots sinonīmi, lai aprakstītu noslēdzošo sesiju par dažādiem novērojumiem.

 

Atgriezties uz moduli

Logo+Nordplus

Šis materiāls tapis projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” NPAD -2017/10203 ietvaros ar Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordplus vai citu finansiāla atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

Nordplus_logo