Utökad utbildnings plan

Ämne 3. Bedömning / självutvärdering av sociala entreprenörers kompetens

 

Mål: Att lära entreprenörer hur de skall finna sina styrkor och svagheter samt hur de skall arbeta med dessa för att arbeta fram en strategi på hur de skall närma sig sin marknad.
Metodik: Teori med exempel ifrån andra företag. Diskussions och grupp uppgifter med teoretiska genomgångar mellan varje uppgift.
Resurser: 2 Personer, dator, projektor, whiteboard och blädderblock.
Utbildnings process: Denna utbildning utförs med hjälp av det teoretiska hjälpmedlet SWOT samt det praktiska arbetet med deltagarnas egna ideer.

S = Styrkor

W= Svagheter

O= Möjligheter

T = Hot

Efter ansvarig utbildare har förklarat de fyra delarna i en SWOT analys så arbetar vi i små grupper där deltagarna kan arbeta med sin egna idé och utveckla sitt företag.

Nästa steg handlar om att dela upp de fyra delarna I SWOT-analysen i “interna och externa delar” samt “goda och skadliga delar”.

Efter deltagarna har sammanställt sina SWOT-analyser så ser dom mycket tydligare vad dom och deras företag behöver arbeta mer med. Deltagarna får sedan fortsätta arbetet med att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur deras företag ska göra för att minska de påfunna svagheterna och fullfölja sin SWOT-analys med en “brainstorming” för att bättre kunna bemöta de hot som har identifierats och bedömts som allvarliga för verksamhetens fortlevande.

Därpå kommer det att utföras ett nytt grupparbete i ny konstellation där deltagarna kommer att komplettera sina SWOT-analyser och gör sedan en presentation för hela gruppen att få feedback, frågor och en möjlighet att jämföra med hela gruppen.

Efter redovisning och feedback så får alla ytterligare tid till att arbeta med sin SWOT-analys samt justering av dokumenten om det är nödvändigt.

När alla har gjort detta så är det dags för att göra en riskanalys över sin idé och företaget.

Vi börjar detta med att förklara vad en riskanalys är och också ge ett exempel framför gruppen för bättre förståelse och varför det är nödvändigt att arbeta med en korrekt utförd riskanalys.

Efteråt delas deltagarna in i mindre grupper så att de kan göra sina egna riskanalyser utefter sina SWOT-analyser.

Den sista delen i detta är att skapa en handlingsplan, efter teori om handlingsplan, så uför alla sin egen handlingsplan i mindre grupper där de även kommer att få feedback på sin kompletta SWOT-analys. Vi avslutar denna del med en sammanfattning av SWOT och tid för reflektion.

 

Materials

SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot- analys) är ett ramverk för att identifiera och analysera de interna och externa faktorer som kan ha en inverkan på lönsamheten för ett projekt, produkt, plats eller person. Denna ram har tilldelats Albert Humphrey, som testade metoden på 1970-talet vid Stanford Research Institute.

Analysen utvecklades för företag. SWOT-analys används ofta i början av eller som en del av en strategisk planering. Ramen anses ge ett kraftfullt stöd för beslutsfattande eftersom det gör det möjligt att avslöja möjligheter till framgång som var tidigare oartikulerad eller för att markera hot innan de blir alltför svårt.

 

STRENGTHS WEAKNESSES
OPPORTUNITIES THREATS

 

Som dess förkortning antyder så undersöker en SWOT-analys fyra viktiga element:

-Styrka (Strengths): Inre egenskaper och resurser som stöder ett lyckat resultat.

-Svaghet (Weaknesses): Interna attribut och resurser som motarbetar /förhindrar att man uppnår ett önskat resultat.

-Möjligheter (Opportunities): Externa faktorer som företaget kan kapitalisera på eller använda till sin fördel.

-Hot (Threats): Yttre faktorer som kan äventyra företagets framgång.

Det finns olika verktyg för att vägleda beslutsfattare genom processen, ofta med en rad frågor under varje av de fyra elementen. Men när man sammanställer en SWOT-analys, kom ihåg att:

-Vara realistiska om de styrkas och svagheter i din organisation.

-Tänk där organisationen är idag, och där det kan vara i framtiden.

– Vara mycket specifika om vad du menar.

– Tänka på alla aktörer på marknaden.

– Hålla det kort och enkelt.

Efter ett tag har SWOT-analysen antagits av alla typer av organisationer, produkter, personer som ett stöd för att fatta beslut.

Vad gör SWOT särskilt kraftfull är att, organisation kan använda den som ett verktyg som lyfter fram färdigheter, kompetenser och talang. Det kan hjälpa organisation och personal att upptäcka möjligheter som företaget annars inte skulle ha just nu. Och av förståelse svagheter, organisationen kan hantera och eliminera hot som annars kan skada förmågan att gå framåt.

Om en person utvärderar sig själv med hjälp av SWOT-ramverket så kan hen börja att separera sig ifrån medelvärdena och vidareutveckla sina specialiserade talanger och förmågor som är nödvändiga för karriärutveckling och bidrar till att uppnå personliga mål. För att kunna börja utföra en personlig SWOT-analys så börja först med att skriva ut de formulär som visas nedan och skriva ner svar på följande frågor.

 

STYRKOR SVAGHETER
Vad är ni bra på?

Vilka unika resurser har ert företag?

Vad ser era konkurrenter som era styrkor?

 

Vad kan ni förbättra i er organisation?

Om er organisation har en svag punkt, är den identifierad?

Var ser era konkurrenter er som svaga?

MÖJLIGHETER

Vilka möjligheter är öppna för er ide/företag?

Vilka trender kan ni dra fördel av?

Hur kan ni omvandla era styrkor till möjligheter?

HOT

Vilka hot kan skada dig?

Vilka hot utgör konkurrenterna?

Vilka hot utsätter dina svagheter dig för?

 

Skriv ner svaren på följande frågor för:

Styrkor

-Vilka fördelar har du som andra inte har (till exempel; färdigheter, certifieringar, utbildning eller kontakter)?

-Vad gör du bättre än någon annan?

-Vilka personliga resurser kan du komma åt?

-Vilka av dina prestationer är du mest stolt över?

-Är du en del av ett nätverk som ingen annan är inblandade i?

Du skall inte vara blygsam eller blyg – vara så objektiv som du kan. Känna till och utveckla personlig styrka kan göra medarbetarna gladare och mer uppfyllda på jobbet. Ange även i styrka  om styrka i förhållande till människor runt omkring.

Svagheter

-Vilka uppgifter undviker du vanligtvis eftersom du inte känner dig säker på att klara av att utföra dem?

-Är du helt säker på din utbildning och kompetensutveckling? Om så inte är fallet, var är du svagaste?

-Vad är din negativa arbetsvanor (exempelvis är du ofta sent, är du oorganiserad, har du ett kort temperament eller är du dålig på att hantera stress)?

-Har du personlighetsdrag som håller dig tillbaka i ditt område?

Möjligheter

-Vilken ny typ av teknologi kan hjälpa er?

– Har ni ett nätverk med strategiska kontakter som kan hjälpa er eller ge goda råd?

-Vad för trender (ledning eller övrigt) kan ni förutse och hur kan ni dra nytta /fördelar av dom?

-Finns det några av era konkurrenter som löper risk att misslyckas med att ta viktiga beslut? Om så, kan ni på något sätt dra fördel av deras misstag?

-Finns det något behov i ert företag / industri som inte är täckt med personlig kunskap eller maskinellt fyllt?

-Kunder eller leverantörer som klagar över något? Om så, kan du skapa en affärsmöjlighet genom att erbjuda en lösning?

-Också viktigt att analyser eventuella  svagheter och fråga dig själv om du kunde öppna upp möjligheter genom att eliminera dessa svagheter.

Hot

-Vilka hinder möter du för närvarande på jobbet?

-Är det någon av dina kollegor som konkurrerar med dig om projekt eller roller?

-Har ditt arbete (eller efterfrågan på sakerna du gör) förändrats?

-Ändrad teknik som hotar din position?

-Kan någon av dina svagheter leda till hot?

          SWOT-analysen har ett praktiskt tillvägagångssätt som har fördelen att du kan använda den var som helst och när som helst. Det hjälper också att ge riktning (mål- och målarbete) och starta konversationen om möjliga ytterligare åtgärder (prioritet, effekt och resurser).

Men SWOT-analys har begränsningar. Genom att tillämpa denna metod, som ögonblicks ”foto”, innebär inte att du får med alla relevanta faktorer för alla fyra element men genom att utföra denna analys så kommer den ofta att kunna ge „nyckelinformation“ – kan den peka ut vad som behöver göras och sätta problem i perspektiv.

-Med detta exempel ville vi visa att SWOT-analysen framgångsrikt kan användas för att bedöma kompetenser och även det som är nödvändig för en person som vill utveckla en social verksamhet.  Med SWOT är det möjligt att analysera dina styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som personen möter. Detta hjälper er att fokusera på era styrkor, minimera era svagheter och kunna dra största möjliga fördelar av de möjligheter som finns tillgängliga för person/företag. Visa avvikelser ur ett viktigt perspektiv.  Dessutom eftersom den tyvärr endast fångar faktorer under en viss tidpunkt så är det av yttersta vikt att de flesta förstår dynamiken som påverkar framgång. Däremot så kan inte analysen visa hur dessa faktorer kan förändras över tid. SWOT-analysen kan enbart ge uppfattning av situationen/ erbjudandet under en begränsad tid.

 

Tillbaka till modulen

Logo+Nordplus

Detta projekt har finansierats med hjälp ifrån Nordplus programmet. Projektet återger endast projektmedarbetarnas åsikter. Nordplus programmet kan inte hållas ansvarigt för hur innehållet i denna information används eller tolkas. Projekt ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo