Utökad utbildnings plan

Ämne 1  Introduktion till utbildningsmodul

Mål: Att erbjuda erfarna utbildare med ytterligare kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för att bedöma sociala företagares kompetenser. Det här avsnittet innehåller allmän information om nödvändigheten av modulen utbildning och dess komponenter, mål, krav, behov, kompetens och utvärdering.
Metodik: Power-point presentationer, uppgifter, grupparbeten, individuellt arbete, utvärdering, online-frågeformulär (slido.com)
Resurser: Lokaler måste passa antalet deltagare och utbildare. Skall även finnas till möjligheten att arbeta i grupp. Teknisk support: dator, bildspel projektor, skrivare eller stora pappersark, nödvändiga anteckningsblock och pennor till varje deltagare, möjlighet att använda musik och tillgång till internet.
Ubildnings process: Utbildnings sessionen är uppdelad I två huvuddelar. I den första delen av sessionen så är huvudmålet att skapa en positiv inlärningsatmosfär, introduktion med utbildare och inbjudna gäst talare, supportpersonal, personifiera – introduktion genom att varje deltagare får ungefär 1 minut på sig att presentera sig så det på så sätt skapas en mer personlig koppling mellan deltagare och utbildare.

För att säkerställa säker lärandemiljö för varje deltagare, kommer deltagarna överens om huvudregler under utbildningen.  Varje deltagares utbildningsprogram och metodik kommer att införas under den andra delen av denna session.

 

Ordlista

 Vuxen – en mogen, fullt utvecklad person.

Kompetens- anger huruvida tillräckliga kunskaper och färdigheter som möjligt för någon att agera i en mängd olika situationer.

Facilitator – någon som skickligt hjälper en grupp människor genom att förstå deras gemensamma mål, planer och ger dom verktygen för att uppnå målen utan att personligen ta någon sida av argumenten. Facilitatorn kommer att försöka hjälpa gruppen att uppnå samförstånd ifall eventuella meningsskiljaktigheter uppkommer under mötet. Olika scenarior kan uppstå  under utbildningen som kan ge en stark grund för framtida åtgärder.

Mind-set – mind-set är den attityd som innehas av någon.

Färdigheter – förmågan att göra något bra, expertis.

Egenskaperna hos vuxenutbildningen

 Det finns inte en enda teori om vuxnas lärande. Alla lärande egenheter är relaterade till definitionen ”vuxen”. Enligt Collins engelska ordbok så är en vuxen en mogen, fullt utvecklad person och har uppnått en ålder när de är juridiskt ansvarig för sina handlingar.

Granskas litteraturen så kan vi hitta olika modeller, principer, teorier och förklaringar som utgör kompetensbas för de vuxnas lärande. De mest populära och utbredda teorierna är „andragogik“, självstyrt lärande och transformerande lärande. Teorin gällande andragogik hävdar att lärande är en interaktiv tolknings process som leder till omvandling av erfarenheter av vuxenstuderande. En person ackumuleras av ett betydande antal upplevelser som får mening genom lärande processen. Självstyrt lärande bör anpassa sig till de behov och önskemål hos inlärare. Eleverna uppmuntras att bli mer delaktiga i sitt lärande vilket kan vara en informell process där eleverna fattar beslut om innehåll, metoder, resurser och utvärdering av sitt lärande. Lärande kan enkelt införlivas i dagliga rutiner och inträffar när det är bekvämt för eleverna och enligt deras inlärnings preferenser. Transformerande lärande härrör från förutsättningen att det sätt som vi tolkar verkligheten bestäms av det perceptionsystem vi har. Detta persceptionsystem påverkas av det kulturella sammanhanget och har omedvetet införlivats i vår socialiseringsprocessen.

Det perceptuella systemet är så djupt rotat i vår personlighet att vi har en tendens att acceptera upplevelser som enkelt kan anpassas till det och avvisa de som är nya och annorlunda.Det är därför nödvändigt att vuxna anpassas i livets faktiska förutsättningar att utveckla förmågan att kritiskt ompröva tron på sig själva, de roller som de har vidtagit och relationer med andra. Inlärningsprocessen kan hjälpa i den här transformationen och medel för sådan omvandling är reflektion. Reflektion i allmänhet definieras som översyn av uppfattningar och värderingar genom vilken vi förstår verkligheten och agerandet.

Författarna till den ovanstående kort beskrivna vuxenutbildningsteorier pekar på betydelsen av användningen av vuxenutbildarens erfarenhet. I de föreslagna teorierna krävs ett aktivt deltagande av vuxenstuderande i alla stadier av inlärningsprocessen, känslan av vuxenutbildarna använder som motivationsfaktorer och samordnare i stället för personer som bara överför kunskaper och värderingar.

Skapande av presentationer, regler, förväntningar, känslomässig miljö, „isbrytare“

För att kunna skapa en positiv och givande utbildningsmiljö så är det viktigt att ange de regler som gäller under utbildningen. Dessutom komma överens om lärare och elevers förväntningar; identifiera olika behov av personer eller grupper.

Introduktion:

Utbildningen måste börja med talare, utbildare och stödpersonal. För att uppnå personliga förtroende, måste förtrogenhet på personlig nivå skapas. Utbildningen börjar med att varje deltagare berättar en kort livshistoria och då enbart talar om sina professionella prestationer (grunderna i berättande).

Ge en kort introduktion om vad utbildningen handlar om och innehåller: att säkerställa framgångsrik bedömning av sociala företagarens kompetenser, vuxenutbildaren måste ha lämpliga färdigheter för att stödja metoder för bedömning, resultat och kunna betygsätta dem på rätt sätt om det behövs. Under denna utbildning lär du dig ange och utvärdera sociala företagarens kompetenser.

Regler:

Regler skapas för att säkra inlärningsmiljön för varje kursdeltagare. Reglerna är avvägda så att alla deltagare har möjlighet att acceptera dem och visar tolerans och integritet.

Grundregler som varje deltagare måste acceptera eller liknande variationer av regler:

1.KOM I TID  Om utbildningen börjar så se till att du är på plats i utbildningslokalen. Respektera varandras tider;

2.När utbildningen börjar, STANNA KVAR I UTBILDNINGSLOKALEN förutom vid raster.

3.SÄTT ERA MOBILTELEFONER PÅ TYST LÄGE och undvik att använda dom under utbildningen.

4.RÖKNING är tillåten, men enbart på speciella utmarkerade platser UTANFÖR byggnaden.

5.HÅLL LOKAL OCH BYGGNAD ren, snygg och proper.

6.RESPEKTERA VARANDRA, ni är alla här för att lära och dela med er av era kunskaper.

7.LÄR, HA ROLIGT, NÄTVERKA och hög TRIVSEL.

8.Övriga regler som utbildningsdeltagare kan efterfråga

Förväntningar:

Utbildarnas förväntningar baseras på den tematiska inriktningen  och deltagarnas intresse. Deltagarnas förväntningar baseras på den tematiska intirktningen och agenda.

Presentationer:

Presentation av deltagarna.

Varje deltagare får 1-2 minuter var att presentera sig med målsättningen att alla skall introducera sig själva för övriga deltagare och målsättningen är att alla skall ges möjlighet att introducera sig själva inför gruppen. Denna presentation kan också arrangeras och utföras som en „pop-up presentation“.

Presentation av utbildningsprogrammet.

Läroplans mål.

Det här avsnittet innehåller allmän information om nödvändigheten av utbildningsmodulen och dess komponenter, mål, krav, behov, kompetens och utvärdering.

Introduktion.

Socialt entreprenörskap har börjat få ökad uppmärksamhet, särskilt under det nya millenniet. Alla regeringar ser fram emot att främja socialt företagande som en drivkraft för innovation som erbjuder en uppsättning lösningar på de komplexa sociala problem som EU-länderna står inför idag. Det innebär att sociala entreprenörer och deras företag syftar till att skapa värde i samhället genom att främja hållbara lösningar och lösa lokala sociala problem. Dessa lösningar måste vara socialt relevanta, miljövänliga och finansiellt hållbara. Till detta kommer att inte alla personer som utveckla idéer dessutom är redo att vara sociala entreprenörer. Så, vuxenutbildare, framtida sociala entreprenörer behöver förstå och kunna bedömma kompetenser. Kompetensbedömningen har „två sidor på samma mynt“: att kunna dokumentera utbidlarnas kompetesner i relation till sociala behov och att kunna utveckla dem. Det är därför denna utbildningsmodul är skapad för utbidlare inom vuxenutbildningen och indirekt för sociala entreprenörer.

Krav på utbildningsprogrammet.

För att kunna säkerställa en framgångsrik bedömning av sociala företagarens kompetenser, måste vuxenutbildaren ha lämpliga färdigheter för att stödja bedömning, resultat och och att betygsätta dem på rätt sätt om det behövs.

Mål. Att erbjuda vuxenutbildare ytterligare kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för utbildaren till att bedöma sociala entreprenörers kompetenser.

Tidsåtgång. 12 timmar

Målgrupper.  Vuxenutbildare, sociala entreprenörer

Kravställning på utbildare: Högre utbildning. Kunskaper motsvarande de relevanta ämnena; erfarenhet, kunskap och kompetens för att arbeta med vuxenutbildning. Lämpliga personliga färdigheter, attityder och värderingar, vilka bygger på respekt för mänsklig värdighet och självbestämmande, ansvar för deras åtgärder.

Resurser: Lokalerna måste matcha antalet elever och ha ytterligare möjligheter för att kunna arbeta i grupp.

Verktyg som behövs för utbildningstillfälet: datorer, bildprojektor, white board, blädderblock, deltagarplatser, möjlighet att kunna använda musik, bra internetanslutning.

Utbildnings metodik: Power-point presentationer, uppgifter och grupparbete, individuella arbetsuppgifter, utvärderingar, online frågeställningar (slido.com).

Deltagarnas kompetensutveckling: Kompetens bedömning, självbedömnings-förmåga att utvärdera kompetenser hos person som vill starta sociala företag eller utvärdering av sociala företagarens egna kompetenser.

Utvärdering: Den kunskap som erhållits under utbildningen hjälper eleverna att utvärdera sin nyfunna kompetens själva. Vuxenutbildaren ska kunna bedöma hur eleverna förstår ämnet, elevens aktiviteter i hela inlärningsprocessen, deltagande i gruppdiskussioner och i praktiska uppgifter.

 

Tillbaka till modulen

Logo+Nordplus

Detta projekt har finansierats med hjälp ifrån Nordplus programmet. Projektet återger endast projektmedarbetarnas åsikter. Nordplus programmet kan inte hållas ansvarigt för hur innehållet i denna information används eller tolkas. Projekt ID NPAD -2017/10203.

Nordplus_logo