Padziļināta apmācību satura ceļvedis

1.nodaļa – Iepazīšanās ar apmācību moduli

 

Mērķis Nodrošināt pieaugušo apmācību personālu ar nepieciešamajām zināšanām un identificēt spējas, kuras ļautu novērtēt sociālā uzņēmēja prasmes. Šī sadaļa sniedz vispāreju informāciju par mācību moduli – tā mērķi, norises gaitu, prasībām un izvērtēšanu.
Metodes PowerPoint prezentācijas, uzdevumi grupās, individuāls darbs, analīze, tiešsaistes testi (slido.com).
Resursi Telpām jābūt dalībnieku skaitam atbilstošām un jāsniedz iespēja strādāt grupās. Inventāra nodrošinājums: dators, projektors, tāfele vai molberts ar papīra lapām, katram dalībniekam nepieciešamie kancelejas priekšmeti, kā arī iespēja atskaņot mūziku, piekļuve spēcīgam interneta signālam.
Mācību process Mācību sesija ir sadalīta divās daļās.

Pirmās daļas mērķis ir radīt pozitīvu atmosfēru mācībām, iepazīstināt ar vadītājiem, vieslektoriem un atbalsta personālu, kā arī ar stāstu palīdzību uzlabot kopējo atmosfēru. Lai radītu personiskāku attieksmi katram dalībniekam tiks atvēlēta apmēram 1 minūte laika, lai iepazīstinātu ar sevi.

Lai ikvienam apmācību dalībniekam nodrošinātu drošu mācību vidi, dalībnieki vienosies un piekritīs galvenajiem noteikumiem apmācību laikā. Šīs sesijas otrajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar apmācību gaitas programmu un mācību metodoloģiju.

Terminu ceļvedis

Pieaugušais – nobriedusi, pilnībā attīstījusies persona.

Kompetence – norāda uz pietiekamu zināšanu un prasmju līmeni, kas ļauj kādam atbilstoši rīkoties dažādās situācijās.

Apmācību vadītājs – kāds, kurš prasmīgi cilvēku grupai palīdz saprast ne vien to kopīgo mērķi, bet arī plānot kā to sasniegt, domstarpību gadījumā personīgo nostāju saglabājot neitrālu. Jebkādu domstarpību, kas rodas vai ir radušās mācību laikā gadījumā, apmācību vadītājs centīsies palīdzēt grupai nonākt pie vienprātības, lai tā būtu kā spēcīgs pamats turpmākām darbībām.

Domāšanas veids – kādam piemītošs attieksmju kopums.

Prasme – spēja kaut ko labi un prasmīgi paveikt.

Pieaugušo apmacību raksturojums

 Nav tādas vienotas teorijas par pieaugušo apmācību. Visas mācīšanās īpatnības ir saistītas ar vārda „pieaugušais” definīciju. Angļu valodas vārdnīcā Collins pieaugušais tiek definēts kā: „Nobriedusi, pilnībā attīstīta persona, kas sasniegusi vecumu, kad ir juridiski atbildīga par savu rīcību“.

Iepazīstoties ar literatūru, iespējams atrast dažādus modeļus, principus, teorijas un skaidrojumus ar kopumu, kas veido pieaugušo pedagoģijas pamatu. Vispopulārākās un visplašāk pielietotās teorijas ir andragoģija, pašmācība un transformatīvā mācīšanās.

Andragoģijas teorija apgalvo, ka mācīšanās ir interaktīvs interpretācijas process, kam seko izglītojamo pieredzes pārveidošanās. Persona uzkrāj ievērojamu skaitu pieredzes, kas mācību procesā iemanto nozīmi.

Pašmācībai vajadzētu  tikt pielāgotai izglītojamo vajadzībām un vēlmēm.  Izglītojamie tiek iedrošināti vairāk līdzdarboties, kas var būt neformāls process, kurā viņi pieņem lēmumus par saturu, metodēm, resursiem un mācību novērtējumu. Mācīšanās viegli var tikt pielietota ikdienā, balstoties uz vēlmēm un vajadzībām, kā arī notikt brīžos, kad tas ir ērti.

Transformatīvā mācīšanās izriet no pieņēmuma, ka veidu, kādā mēs interpretējam realitāti, nosaka mūsu uztveres sistēma. Šo uztveres sistēmu ietekmē kultūras konteksts, un tā neapzināti ir iekļauta mūsu socializācijas procesā. Mūsu uztveres sistēma ir tik dziļi iesakņojusies mūsu personībā, ka mums piemīt tendence pieņemt pieredzes, kam varētu viegli pielāgoties un noraidīt tās, kuras ir jaunas un atšķirīgas. Tādējādi ir nepieciešams, lai pieaugušie iekļaujas dzīvē ar faktiskiem apstākļiem, lai attīsta spēju kritiski pārskatīt savus uzskatus, lomas, kuras viņi ir uzņēmušies, kā arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Mācīšanās process var palīdzēt šajā transformācijā, un šādas transformācijas rīki ir pārdomas. Pārdomāšana tiek definēta, kā uztveres un vērtību pārskatīšanas process, ar kura palīdzību mēs izprotam realitāti un rīcību.

Iepriekš minētā teksta autori, īsi aprakstot pieaugušo pedagoģijas teorijas, kā būtisku aspektu izceļ apmācāmo pieredzes pielietojuma nozīmīgumu. Piedāvātās teorijas ietver pieaugušo līdziesaisti visos mācību procesa posmos, uztverot pieaugušo apmācību vadītājus kā motivētājus un koordinatorus, nevis personas, kuras tikai nodod zināšanas un noteiktas vērtības.

 

Materiāli

Mācību atmosfēras radīšana, prezentācijas, sasniedzamais rezultāts, noteikumi, saliedēšanās:

Lai radītu pozitīvu mācību vidi, ir svarīgi vienoties par noteikumiem, izzināt apmācību vadītāju un izglītojamo gaidas, kā arī noteikt dažādu personu vai grupu vajadzības.

Ievads:

Apmācībām jāsākas, iepazīstinot dalībniekus ar apmācību vadītājiem un lektoriem, kā arī plānoto atbalsta personālu. Lai iemantotu dalībnieku uzticību, sākotnēji iepazīstināšanai jābūt personiskā līmenī, sākot ar īsu dzīves stāstu un tikai tad runājot par profesionāliem sasniegumiem (stāsta stāstīšanas pamati).

Īsumā pastāsti par apmācībām: 

Lai nodrošinātu veiksmīgu sociālā uzņēmēja prasmju izvērtēšanu, pieaugušo apmācību vadītājiem jāpiemīt atbilstošām spējām, lai mācību laikā varētu atbalstīt, asistēt rezultātu apkopošanā, kā arī, ja nepieciešams, to izvērtēšanā.

Noteikumi:

Noteikumi ir izstrādāti, lai pārliecinātos par ikvienam mācību dalībniekam drošu vidi. Noteikumi ir tik stingri, cik dalībnieki, izrādot toleranci un cieņu pret citiem, tos akceptē.

Pamatnoteikumi, kuriem dalībniekiem jāpiekrīt vai par kuru izmaiņām jāvienojas:

IERODIES LAIKUS, ja sesija sākas, pārliecinies, ka esi telpā paredzētajā laikā. Cieni citu laiku;

Kad sesija ir sākusies, izņemot pārtraukumus, UZTURIES SESIJAS TELPĀ;

IZSLĒDZ SAVAM TĀLRUNIM SKAŅU un izvairies no liekas runāšanas sesijas laikā;

SMĒĶĒŠANA atļauta tai paredzētās vietās ĀRPUS ēkas;

CIENĪT VIENAM OTRU – jūs esat šeit, lai mācītos un dalītos;

MĀCIES, PRIECĀJIES, DIBINI KONTAKTUS un IZBAUDI;

UZTURI SAVAS UN KOPLIETOŠANAS TELPAS kārtīgas un tīras;

Citi noteikumi, ja dalībnieki tos piepras.

Saliedēšanās aktivtātes:

Lai radītu emocionāli atvērtu vidi, pirms nopietnāku tēmu apspriešanas, tiek rekomendēts sākt ar saliedēšanās aktivitātēm. Ja cilvēki ir kautrīgi vai nerunā vienā valodā vai nāk no atšķirīga kultūras fona, tiek rekomendēts piedāvāt neverbālu saliedēšanās aktivitāti un tās laikā izvairīties no verbālās komunikācijas.

Sasniedzamie rezultāti:

Apmācību vadītāju sasniedzamie rezultāti ir atkarīgi no tematiskās virzības un klausītaju intereses. Iepretim dalībnieku gaidas balstītas uz to interesēm un plānoto darba programmu.

Prezentācijas:

Katram dalībniekam būs atvēlētas apmēram 1-2 minūtes laika, lai iepazīstinātu ar sevi. Tās var tikt organizētas arī kā pop-up prezentācijas (bez vizuālām prezentācijām).

Mācību mērķis:

Šajā sadaļā sniegta vispārīga informācija par apmācības moduļa īstenošanai būtiskiem resursiem, to norisi, mērķiem, prasībām, vajadzībām un izvērtējumu.

Ievads:

Sociālie uzņēmēji un to uzņēmumi tiecas radīt vērtību sabiedrībā, veicinot ilgtspējīgus risinājumus sociālo problēmu risināšanai vietējā līmenī. Sociālā uzņēmējdarbība īpaši jaunajā tūkstošgadē ir sākusi saņemt lielāku uzmanību. Visas valdības cer uz sociālo uzņēmējdarbību, kā inovācijas virzītājspēku, kas piedāvā virkni risinājumu sarežģītām sociālajām problēmām, ar kurām šodien saskaras ES valstis.

Sociālo uzņēmēju loma nebeidzas brīdi, kad tie ierosina sociālo problēmu risinājumus. Šādiem risinājumiem jābūt sociāli atbilstošiem, videi draudzīgiem un finansiāli ilgtspējīgiem. Turklāt ne visi cilvēki, kas vēlas un piedāvā idejas risinājumiem, ir gatavi būt sociālie uzņēmēji. Tātad, pieaugušo apmācību vadītājiem ir jāsaprot un jāspēj novērtēt topošo sociālo uzņēmēju prasmes un kompetences. Kompetenču vērtēšanai ir “vienas monētas divas puses”: lai varētu dokumentēt izglītojamo kompetences atbilstoši sociālajām vajadzībām, kā arī, lai spētu tās attīstīt. Tāpēc šis apmācību modulis ir paredzēts pieaugušajiem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā, un netieši arī sociālajiem uzņēmējiem.

Apmācību īstenošanai jānodrošina:

Lai nodrošinātu veiksmīgu sociālo uzņēmēju kompetenču izvērtējumu, pieaugušo izglītotājiem jāpiemīt atbilstošām prasmēm, lai apmacību laikā spētu atbalstīt, kā arī asistētu rezultātu apkopošanā un ja nepieciešams izvērtēšanā.

Mērķis: Nodrošināt pieaugušo apmācību personālu ar nepieciešamajām zināšanām un identificēt prasmes, kuras ļautu novērtēt sociālā uzņēmēja kompetences.

Ilgums: 12 stundas

Mērķgrupas: Pieaugušo apmācību vadītāji, sociālie uzņēmēji

Prasības apmācību vadītajiem: Augstākā izglītība; Zināšanas par attiecīgo jomu; Pieredze, zināšanas un prasmes pieaugušo izglītošanā; Atbilstošas personiskās prasmes, attieksme un vērtības, kas balstītas uz cilvēka pašnoteikšanos, savstarpēju cieņu, kā arī atbildību par savu rīcību.

Apmācībām nepieciešamie resursi un materiāli: Telpām jābūt atbilstošām dalībnieku skaitam un jāsniedz iespēja strādāt grupās. Nepieciešams dators, projektors, tāfele vai molberts ar papīra lapām, kancelejas materiāli katram dalībniekam, kā arī iespēja atskaņot mūziku, piekļuve spēcīgam interneta savienojumam.

Mācību metodes: PowerPoint prezentācijas, uzdevumi un darbs grupās, individuāli uzdevumi, izvērtējums, aptauja tiešsaistē (slido.com)

Dalībnieku attīstītās prasmes: prasmju novērtēšana, pašnovērtējums  – spēja novērtēt personas, kura vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību vai sociālā uzņēmēja prasmes.

Izvērtējums:

Apmācību laikā gūtās zināšanas ļaus dalībniekiem pašiem novērtēt savas kompetences. Pieaugušo apmācību vadītājiem jāspēj noteikt, cik labi dalībnieki izprot tematu, novērtēt to aktivitāti mācību laikā, kā arī iesaistīt grupu diskusijās un sekmēt līdzdalību praktiskajos semināros.

Atgriezties uz moduli

Logo+Nordplus

Šis materiāls tapis projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” NPAD -2017/10203 ietvaros ar Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordplus vai citu finansiāla atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

Nordplus_logo