Om Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Vår främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom fältet, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. Tillsammans med akademi, näringsliv, off entliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Den här handboken är tänkt som en steg-för-steg-guide till den person som ansvarar för påverkansmätningar i din organisation. Alla sociala företag och entreprenörer som vi har samarbetat med betonar vikten av att det finns en särskild eller specifik person som ansvarar för att mäta påverkan och resultat. Detta är lika viktigt som att det finns en revisor i ett vanligt företag, eftersom nyckeltalen för ditt arbete finns i påverkansmätningarna, kanske i större utsträckning än i balansräkningen. En annan aspekt som våra entreprenörer påpekat är att den personen dock inte ska vara ensam i det arbetet. Det är extremt viktigt att hela gruppen integreras i processen och känner att de gemensamt äger och ansvarar för mätningarna. Det hela är en samarbetande och kreativ process.

Ladda ner manualen här

I takt med att intresset för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande växer, ökar också kraven på att dessa aktörer ska kunna visa på nyttan av och det värde som skapas genom deras arbete. På så vis är det enklare för finansiärer, såväl privata som offentliga, att välja vad de ska investera i och följa utvecklingen.
Det finns såklart både för- och nackdelar med detta.
Att mäta kan driva kvalitet och ge bättre fokus på målet. Genom att tydliggöra effekterna är det lättare att få finansiering.
Å andra sidan, mätning och utvärdering kan vara en komplicerad process för en enskild entreprenör med begränsade resurser. Och i ett större perspektiv, vad händer i ett samhälle där kraven på mätbarhet hela tiden ökar? Ska man verkligen mäta allt?
Med den här handboken vill vi ge en introduktion till ämnet effektmätning, med såväl de möjligheter som utmaningar det innebär. Vi börjar med att djupdyka in i effektmätningens olika beståndsdelar, genom intervjuer med och analys av sociala entreprenörer och intermediärer som är tongivande då det gäller effektmätning. Avslutningsvis ger vi en mer övergripande bild av området och hur trenderna ser ut i samhället då det gäller utvärdering och effektmätning och tittar närmare på exemplet deltagarbaserad forskning och hur det utvärderas.
Mer utförliga beskrivningar av de sociala entreprenörerna i handboken finns att ta del av i slutet av denna skrift.
Den här handboken riktar sig inte bara till sociala entreprenörer, utan till alla som på olika sätt är intresserade av att lära sig mer om det här växande fältet. Genom att låta intermediärer och entreprenörer dela med sig av sin erfarenhet och sina metoder hoppas vi att ni som läser boken kan inspireras och finna något som passar just er.

Erika Augustinsson,
Redaktör, Mötesplats Social Innovation