2.Zagadnienia

2.8 Zatrudnienie i wolontariat

Przedsiębiorstwa społeczne odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Podstawową cechą podmiotów ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a dokładniej przedkładanie interesu lokalnej społeczności ponad maksymalizację zysku.

Podmioty ekonomii społecznej zakładane są, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu i aby pomagać ludziom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej czy zawodowej. Działania takich podmiotów kierowane są do bezdomnych, osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po przejściu leczenia odwykowego, byłych więźniów, osób niepełnosprawnych umysłowo lub fizycznie, długotrwale bezrobotnych i uchodźców. Przedsiębiorstwa społeczne nie tylko ułatwiają i umożliwiają współistnienie w społeczności, ale również pomagają przywrócić i utrzymać niezbędne kompetencje. Jednostki te oferują tak zwane społeczne zatrudnienie. Jego celem jest pomoc w osiągnięciu ekonomicznej niezależności, ale równocześnie zapewniają wymiar terapeutyczny pracy, tj. integrację, mobilizację, zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności, co jest równie cenne.

Cele kształcenia

  • Celem niniejszej części jest przedstawienie podstaw sposobu zatrudniania osób i korzystania z pomocy wolontariuszy w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce, co pozwoli Ci zapoznać się ze specyfiką kraju.
  • Lepiej zrozumiesz ograniczenia w zatrudnianiu ludzi i korzystaniu z pomocy wolontariuszy.
  • Dowiesz się również, co warto wziąć pod uwagę planując zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

VIDEO

Prezentacja

Zatrudnienie i wolontariat w przedsiębiorstwie społecznym

Punkty do dyskusji

  • Czy znasz ograniczenia w korzystaniu z pomocy wolontariuszy w przedsiębiorstwach społecznych w Twoim kraju?
  • Gdybyś prowadził przedsiębiorstwo społeczne, jaką formę zatrudnienia, w granicach ram prawnych Twojego kraju, warto byłoby rozważyć i dlaczego?
  • Czy znasz środki wspierające zatrudnienie socjalne oferowane w Twoim kraju? Które z nich uważasz za najbardziej atrakcyjne i dlaczego?

Wróć na początek

 Literatura uzupełniająca

Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report. By Praszkier R., Zabłocka-Bursa A., Jozwik E.,

http://ashoka-cee.org/poland/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/EFESEIIS-National-Report-Poland.pdf

 

Social enterprises and their eco-systems: A European mapping report. Updated country report: Poland. By European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socenteco&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=0&search.y=0

Social Economy in Poland. By Brandeleer, C., (2014), The  European  Think  Tank Pour  la  Solidarité
http://www.ess-europe.eu/sites/default/files/read-more.pdf

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060940651

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późniejszymi zmianami. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031221143
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późn. zmianami.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.03.96.873, z późn. zmianami http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873

 

norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.