Padziļināta apmācību satura ceļvedis

3. nodaļa – Sociālā uzņēmēja prasmju izvērtējums

 

Mērķis Iemācīt uzņēmējiem, kā atklāt savas stiprās un vājās puses, kā ar tām strādāt, kā arī noskaidrot ar kādas stratēģijas palīdzību iespējams sasniegt savu mērķauditoriju.
Metode Teorija un diskusija, aplūkojot citu uzņēmumu piemērus, kā arī uz iepazīto teoriju balstīts darbs grupās.
Resursi 2 cilvēki, dators, projektors, tāfele vai ziņojumu dēlis.
Mācību process  Mācības ietver teoriju par SVID analīzi un praktisku tās pielietojumu, izvērtējot dalībnieku radītās idejas vai eksistējošu organizāciju piemērus.

S = Stiprās puses

V= Vājās puses

I= Iespējas

D= Draudi

Pēc četru SVID analīzes daļu izskaidrošanas, mazās grupās tiek strādāts pie pašu piedāvātās idejas vai kāda jau eksistējoša piemēra.

Nākamajā posmā tiek izdalīti izdomātās vai izvēlētās organizācijas ārējās un iekšējās vides aspekti, kas ļauj izprast organizācijas esošo novietojumu plašākā kontekstā. Tam seko teorijas daļa, kura ietver informāciju par attīstības stratēģijām dažādos tirgos.

Grupu darbs jaunā grupu salikumā, kura mērķis ir vispārējas SVID analīzes izveide, kam seko prezentācija, jautājumi un atgriezeniskās saites sniegšana, līdziesaistoties visai auditorijai.

Ja nepieciešams pēc atgriezeniskās saites saņemšanas, visiem tiek dota iespēja pilnveidot savu SVID.

Kad visi ir beiguši darbu pie savām idejām, pienācis laiks veikt organizāciju risku izvērtējumu. Sākumā auditorijai tiek paskaidrots, kas ir riska analīze un tā tiek iepazīstināta ar dažiem piemēriem. Tam seko sadalīšana mazākās grupās, kuras individuāli veic darbu pie risku izvērtējuma.

Noslēdzošā daļa ietver rīcības plāna izstrādi. Pēc nelielas teorijas par rīcības plānu, dalībnieki mazākās grupās strādā pie individuāliem plāniem un gūst atriezenisko saiti par savām SVID analīzēm. Šī sadaļa tiek noslēgta, akcentējot īsu kopsavlikumu par SVID un to kopīgi pārrunājot.

 

 

Materiāli

SVID (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi) analīze ir instruments, kurš palīdz identificēt un analizēt iekšējās un ārējas vides faktorus, kuri var ietekmēt projekta, produkta, vietas vai personas dzīvotspēju.

Šo plānošanas instrumentu 1970 tajos gados Stenfordas Pētījumu institūtā radījis un izvērtējis Alberts Humpherijs. Tas ticis radīts uzņēmējdarbības analīzei. SVID analīze bieži tiek pielietota kā sākotnējās stratēģiskās plānošanas instruments. Analīze tiek uzskatīta par spēcīgu atbalstu lēmumu pieņemšanā, jo tā ļauj atklāt panākumu iespējas, kas bija iepriekš neraksturīgas vai arī izcelt draudus, pirms to novēršana kļūst pārlieku sarežģīta.

svid_ilustrativs

Kā tās abreviatūra atspoguļo SVID ir analīze, kurā aplūkoti četri sekojošie elementi:

-Stiprās puses: Iekšējās vides faktori un resursi, kas sekmē veiksmīga rezultāta gūšanu.

-Vājās puses: Iekšējās vides faktori un resursi, kas darbojas iepretim veiksmīgam rezultātam.

-Iespējas: Ārējās vides faktori, kuri var tikt pārvērsti kapitālā ai pielietoti kā priekšrocība.

-Draudi: Ārējās vides faktori, kuri var apdraudēt veiksmi.

Eksitē vairāki  veidi, kā palīdzet orientēties lēmumu pieņemšanas procesā, nereti zem katra no četriem elementiem, nosakot daudzveidīgu jautājumu klāstu.

Veicot SVID analīzi paturi prātā:

– Esi reālistisks attiecībā uz stirpajām un vājajām pusēm savā organizācijā.

– Domā par to, kur tava organizācija atrodas šobrīd un kur tā varētu būt nākotnē.

– Paskaidro specifiski un detalizēti, ko esi domājis.

– Domā par visiem tirgus spēlētājiem.

– Izsakies īsi un vienkārši.

Vēlāk SVID analīze tikusi pielāgota un pielietota kā atbalsta rīks dažāda veida organizāciju, produktu un personu lēmumu pieņemšanas procesā.

Tas, kas SVID padara īpaši lietderīgu, ir apstāklis, ka persona to var izmantot kā līdzekli, lai izceltu prasmes, kompetences un talantus. Tas var palīdzēt atklāt iespējas, par kurām citādi šobrīd neiedomātos. Savukārt, izprotot trūkumus, cilvēks var pārvaldīt un novērst draudus, kas citādi varētu kaitēt spējai virzīties uz priekšu. Ja persona uzlūko sevi caur SVID analīzes prizmu, var tikt nodalītas un attīstītas tās spējas un talanti, kuri ir nepieciešami karjeras izaugsmei un personīgo mērķu sasniegšanai.

Lai izveidotu personīgo SVID analīzi, vispirms izdrukājiet zemāk redzamo tabulu un pierakstiet atbildes uz jautājumiem.

 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES
Kas tev labi padodas?

Uz kādiem unikāliem resursiem tu vari paļauties?

Ko citi uzskata par tavām stiprajām pusēm?

 

Ko tu varētu uzlabot?

Kur tev ir mazāk resursu nekā citiem?

Ko citi uzskatītu par tavām vājajām pusēm?

IESPĒJAS DRAUDI
Kādām iespējām tu esi atvērts?

Kadas aktualitātes var kļūt tev labvēlīgas?

Kā tavas stiprās puses vari kļūt par iespējām?

Kādi draudi tev spētu nodarīt pāri?

Kāda ir tava konkurence?

Kādiem apdraudējumiem tavas vājās puses tevi pakļauj?

 

Pieraksti atbildes uz sekojošajiem jautājumiem:

Stiprās puses:

– Kādas ir tavas stiprās puses salīdzinājumā ar citiem (piemēram, prasmes, kvalifikācija, izglītība vai kontakti)?

– Ko tu dari labāk par citiem?

– Kādus personīgos resursus tu vari pielietot?

– Ar kuriem no saviem sasniegumiem tu lepojies visvairāk?

– Vai tu esi daļa no īpašas kopienas, kurā citi nav iesaistīti?

Neesi pieticīgs vai kautrīgs, esi tik objektīvs, cik vien vari būt. Stipro pušu apzināšanās un pielietošana var cilvēku padarīt laimīgāku un gandarītāku. Domā par stiprajām pusēm arī apkārtējo cilvēku kontekstā.

Vājās puses

– No kādiem pienākumiem tu parasti izvairies, tādēļ, ka nejūties pārliecināts par to izpildi?

– Vai tu esi pilnībā pārliecināts par savu izglītību un prasmju treniņiem? Ja nē, kur tu jūties visvājākais?

-Kādi ir tavi negatīvie darba ieradumi (piemēram, vienmēr kavē, neesi organizēts, pārlieku emocionāls vai slikti panes stresa situācijas)?

-Vai tev piemīt personības iezīmes, kuras ietekmē izpausmes tavā nozarē?

Iespējas

– Kādas jaunas tehonoloģijas var tev palīdzēt?

– Vai tev ir stratēģiski kontakti ar cilvēkiem, kuri var palīdzet vai dot labus padomus?

– Kādas aktualitātes (vadības vai citas) tu esi ievērojis un varētu pielietot?

– Vai kāds no taviem konkurentiem kādā aspektā ir vājš? Ja tā, vai tu vari mācīties no viņu kļūdām?

– Vai tavā kompānijā vai nozarē ir kāda vajadzība, kuru neviens nav apmierinājis?

– Vai klienti, vai sadarbības partneri sūdzas par kaut ko? Ja jā, vai tu to vari izmantot kā iespēju un piedāvāt risinājumu?

Aplūkojot stiprās puses svarīgi sev pajautāt – vai to kopums paver jauns iespējas? Tāpat, aplūkojot, vājās puses iespējams uzdot sev jautājumu – vai novēršot šīs nepilnības, tiktu pavērtas jaunas iespējas?

Draudi

– Ar kādiem šķēršļiem tu darbā šobrīd saskaries?

– Vai kādi no taviem kolēģiem šobrīd ar tevi sacenšas par projektiem vai amatiem?

– Vai tavs darbs (vai pieprasījums pēc tā ar ko tu nodarbojies) ir mainīgs?

– Vai tehnoloģiju attīstība apdraud tavu pozīciju?

– Vai kādas no tavām vājajām pusēm var kļūt par draudiem?

Veicot šo analīzi, bieži vien tiks iegūta svarīga informācija – tā var norādīt, kas ir jādara un kādu problēmu risināšana var kļūt perspektīva nākotnē. Šis piemērs ilustrē, ka SVID analīze var tikt pielietota, lai noteiktu prasmes, tajā skaitā prasmes, kuras var būt nozīmīgas personai, kura vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. SVID iesaka, uzlabot vājās puses, kā arī identificēt draudus ar kuriem personai var nākties saskarties, līdztekus iedrošinot izcelt stiprās puses un realizēt iespējas.

SVID analīzes praktiskās pieejas priekšrocība ir tā, ka to var lietot jebkurā laikā. Tā palīdz orientēties (noteikt mērķus) un sākt plānot turpmākās rīcības soļus (prioritātes, resursi un ietekme). Taču SVID analīzei ir arī savi ierobežojumi – tā atspoguļo konkrētā brīža situāciju un var līdzvērtīgi neatspguļot visu četru aspektu iespējamās izmaiņas. Radītās ietekmes rezultāta izpratnei būtiski ir aplūkot attīstības dinamiku, bet SVID analīze atspoguļo faktorus  tikai fiskētā- noteiktā laikā.

 

Atgriezties uz moduli

Logo+Nordplus

Šis materiāls tapis projekta  “Sociālās uzņēmējdarbības izaugsmei būtiska domāšanas veida stiprināšana” NPAD -2017/10203 ietvaros ar Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītājs un tas ne vienmēr atspoguļo Nordplus vai citu finansiāla atbalsta sniedzēju un ieinteresēto pušu viedokli.

Nordplus_logo