Mötesplats Social Innovation, MSI skalas upp och etableras över hela landet. Luleå tekniska universitet, Jönköping University, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

De sex lärosätena kommer att vara värdar för regionala noder som samlas under namnet MSI. MSIs nationella arbete i Malmö ska få vidare kraft och spridning genom fysisk närvaro även i Stockholm. Uppbyggnad och utveckling av kunskapsplattformen engagerar regioner, företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer, myndigheter och andra värdefulla aktörer för områdets utveckling. Arbetet i kunskapsplattformen kommer fokusera på att identifiera behov av ny kunskap kring området social innovation, dela och sprida viktig kunskap och information, koppla an till forskning och generera möjligheter för utövare och potentiella utövare inom fältet att mötas och driva området framåt.

Utveckla metoder och verktyg

Att generera och dela kunskap är lärosätenas kärnverksamhet. Samverkan med andra aktörer är en viktig del i lärosätenas uppdrag och det är också av stor vikt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer.
Kunskapsplattformens nationella styrgrupp består av medlemmar från respektive lärosätes ledning som ser etableringen som en viktig del i lärosätenas kärnverksamhet och samverkansuppdrag.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning.  Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare på Vinnova.

Långsiktigt arbete

Den nationella kunskapsplattformen ska även utgöra en kontaktyta för internationella aktörer som vill samverka med Sverige för utveckling av social innovation. Lärande, experimenterande, påverkan och att skapa mötesarenor blir en viktig del i kunskapsplattformens långsiktiga arbete.

– För Luleå tekniska universitet är projektets huvudsakliga mål är att etablera en regional kunskapsplattform för social innovation i Norrbotten, i samverkan mellan aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle, säger Marita Holst, strateg på universitetets innovationskontor och projektledare för etableringen av den regionala noden.

Norrbotten är på många sätt en socialt innovativ region, med nytänkande lösningar i både stad och glesbygd för ett inkluderande arbetsliv, tillgänglig samhällsservice, och livaktigt kulturliv, menar hon.

– Luleå tekniska universitet var tidigt ute med frontforskning och samverkan inom området, vilket lett till nya kunskaper, metoder och kontakter för regionens innovatörer och innovationsfrämjare, samt satt universitetet på kartan i hela landet. Vi bygger vidare på detta och skapar en hållbar kunskapsplattform för social innovation i regionen.

Författare:

Marita Holst, Projektledare

Telefon:0920-492289
Organisation:LTU Innovation, Verksamhetsstöd
Källa: https://www.ltu.se/ltu/Samverkan/Nyheter/Storsatsning-pa-social-innovation-1.184174