Materiały uzupełniające

Wykaz odnośników do materiałów uzupełniających

 

Książki i artykuły:

EN: Grygieńć J., (2015) “Post-transitional social economy: the case of Poland”, International Journal

of Social Economics, Vol. 42 Issue: 9, pp.817-829.

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJSE-03-2015-0053

 

EN: Ciepielewska-Kowalik, A., Pieliński, B., Starnawska, M. and Szymańska, A. (2015) “Social Enterprise in Poland: Institutional and Historical Context”, ICSEM Working Papers, No. 11, Liege: The International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project.

https://www.iap-socent.be/sites/default/files/Poland%20-%20Ciepielewska-Kowalik%20et%20al.pdf

 

EN: Cisek M. (2014), Social Enterprises as Civil Society Organisations: A Polish Perspective [in]: Jarosz, A. (2014), Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society, Cambridge Scholars Publishing.

EN: Greblikaite J., Sroka W., Gerulaitiene N. (2016), Involving Young People in Polish and Lithuanian Social Enterprises by Fostering Entrepreneurial Skills and Abilities as Entrepreneurial Opportunity at University. ‘Entrepreneurial Business and Economics Review’ (EBER), Vol. 4.
https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/185

 

EN: Ridley-Duff R., Bull M. (2016), Understanding Social Enterprise: Theory and Practice, SAGE Publications.

EN: Defourny J., Nyssens M. (2010), Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, public policies and third sector, Policy and Society Journal, Vol. 29.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1449403510000226

EN: Kerlin, J.A. (2010),  A Comparative Analysis of the Global Emergence of Social Enterprise, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Volume 21, Issue 2, pp 162–179.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-010-9126-8

EN: Borzaga, C., Bodini, R., Carini, C., Depedri, S., Galera, G., Salvatori, G., (2014), Europe in Transition: The Role of Social Cooperatives and Social Enterprises. Euricse Working Papers No. 69|14.

www.euricse.eu/wp-content/uploads/…/1405514708_n2553.pdf

 

Raporty:

 EN: Praszkier R., Zabłocka-Bursa A., Jozwik E., Social Enterprise, Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report.

http://ashoka-cee.org/poland/wp-content/uploads/sites/4/2017/03/EFESEIIS-National-Report-Poland.pdf

EN: Social enterprises and their eco-systems: A European mapping report. Updated country report: Poland, European Comission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socenteco&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=0&search.y=0

EN: World Employment and Social Outlook 2017: Sustainable enterprises and jobs – Formal enterprises and decent work, International Labour Organization
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_579893/lang–en/index.htm

EN: Brandeleer, C., (2014), Social Economy in Poland, The  European  Think  Tank Pour  la  Solidarité
http://www.ess-europe.eu/sites/default/files/read-more.pdf

PL/EN: Statistical data on Polish social economy provided by Central Statistical Office, https://stat.gov.pl/en/topics/social-economy/social-economy-third-sector/

 

Portale Internetowe:

PL/EN: Ekonomiaspoleczna.pl

EN: International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

PL: Ogólnopolski Katalog spółdzielni socjalnych http://www.spoldzielniesocjalne.org/

PL/EN: Department of Social Economy and Public Benefit

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Social,economy,3418.html

 

Kompendium wiedzy:
PL: http://rops.poznan.pl/ekonomia-spoleczna/baza-wiedzy-o-ekonomii-spolecznej/

EN: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609046

PL: Examples of sucesfull social enterprises in Poland:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433246

http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2011/dobre_praktyki.pdf

Akty prawne:

Spółdzielczość:

PL: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 456.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000456

PL: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060940651

 

Zatrudnienie:

PL: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późniejszymi zmianami. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031221143

PL: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001, z późniejszymi zmianami. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001

 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:

PL: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776

PL: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 850 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000850

 

Działalność pożytku publicznego:

PL: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.03.96.873, z późn. Zmianami http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873

Uregulowania europejskie:

PL: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//PL

EN: European Parliament resolution of 19 February 2009 on Social Economy (2008/2250(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0062+0+DOC+XML+V0//EN

NATLEX database by International Labour Organization: Database of national labour, social security and related human rights legislation, it offers a possibility  in English, legal acts, browse by country or by subject http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=en

PL: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej,

Projekt z 23 czerwca 2014 r.

http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/wp-content/uploads/2015/04/KPRES_projekt-KPRES_23.06.2014.pdf

 

Wróć na początek

 norden_logo

Publikacja jest częścią projektu “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego”, współfinansowanego przez program Nordyckiej Rady Ministrów, o numerze identyfikacyjnym: 17055.

Odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie wydawca/autorzy; nie reprezentuje ona punktu widzenia Nordyckiej Rady Ministrów i żadnych powiązanych z nią organów finansowych. Instytucje te nie są odpowiedzialne za informacje przekazane w powyższym materiale.